REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TAX INSIGHT

 

 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • JPK Insight – spółka JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000818488; REGON: 385069217, NIP: 5252809442, o kapitale zakładowym w wysokości 19 700,00 PLN;
 • Regulamin Serwisu – niniejszy Regulamin;
 • Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, dostępny pod adresem internetowym https://taxinsight.pl/polityka-prywatnosci/
 • Serwis – ogół funkcjonalności dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnionych przez JPK Insight pod adresem www.taxinsight.pl (wraz z podstronami);
 • Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.
 • Materiały – wszelkie informacje, utwory, oznaczenia, nazwy, symbole, wizerunki, linki, komentarze, awatary, wpisy, opisy, podpisy niezależnie od ich formy, charakteru i sposobu zapisu lub przedstawienia, przekazane, ujawnione, upublicznione lub udostępnione w Serwisie przez Użytkownika;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z JPK Insight czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
  • Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu jest JPK Insight.
  • Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy świadczenie danej usługi odbywa się na podstawie uregulowań szczególnych (odrębnego regulaminu), przed pierwszym skorzystaniem z takiej usługi Użytkownik zostanie poproszony o zapoznanie się z warunkami świadczenia tego typu usługi oraz wyrażenie zgody na świadczenie usługi na tych warunkach.
  • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  • Serwis, w tym usługi oferowane w ramach Serwisu, kierowane są do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem, że Użytkownikiem może być także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, a która ukończyła 16 lat, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Akceptacja Regulaminu Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczna z potwierdzeniem spełnienia przez niego warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  • Regulamin Serwisu udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem  do świadczenia przez JPK Insight usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeks cywilny, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Zakres i zasady świadczenia usług w Serwisie
  • Świadczenie usług na rzecz Użytkownika w Serwisie jest nieodpłatne.
  • W ramach Serwisu JPK Insight stwarza możliwość, w szczególności:
 2. przeglądania, pobierania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkowników informacji i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, danych, materiałów audio-video itp.) udostępnionych w ramach Serwisu,
 3. korzystania z usługi newslettera JPK Insight (dalej także jako „Newsletter”) polegającej na przesyłaniu, na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej treści obejmujących informacje z zakresu prawa podatkowego, w szczególności w obszarze tyczącym się jednolitego pliku kontrolnego, w tym wybrane informacje o zmianach zachodzących w obowiązującym prawie, komentarze praktyczne, najnowsze orzecznictwo, przytoczenia i analizy wybranych orzeczeń.
  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną:
 4. w przypadku usług, o których mowa w pkt 3.2. a) – zostaje zawarta każdorazowo z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia wszystkich stron Serwisu przez Użytkownika;
 5. w przypadku usług, o których mowa w pkt 3.2. b) – zostaje zawarta z chwilą zapisania przez Użytkownika na Newsletter i zostaje rozwiązana z chwilą rezygnacji z Newslettera przez Użytkownika.
  • Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.5. poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres e-mail: biuro@taxinsight.pl. JPK Insight prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku żądania przez Użytkownika świadczenia usług (dostarczania treści cyfrowych) przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 1. Newsletter
  • Świadczona przez JPK Insight usługa Newsletter polega na bezpłatnym, cyklicznym udostępnianiu przez JPK Insight Użytkownikowi –za jego zgodą na podstawie złożonego wcześniej zamówienia (subskrypcji) – na podany adres skrzynki poczty elektronicznej, treści informacyjnych obejmujących informacje z zakresu prawa podatkowego, w szczególności w obszarze tyczącym się jednolitego pliku kontrolnego, w tym wybrane informacje o zmianach zachodzących w obowiązującym prawie, komentarze praktyczne, najnowsze orzecznictwo, przytoczenia i analizy wybranych orzeczeń, case study oraz informacje dotyczące przydatności narzędzi Tax Insight.
  • W celu aktywacji usługi Newsletter należy:
   1. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
   2. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie swojego adresu poczty elektronicznej,
   3. zaakceptować Regulamin Serwisu poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Serwisu JPK Insight i akceptuję jego warunki”,
   4. aktywować przycisk „Zapisz się”,
   5. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
   6. aktywować link zawartego w wiadomości e-mail wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji
  • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzu rejestracyjnym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
  • Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
  • W celu dezaktywacji usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) otrzymanego Newsletter’a lub w formie elektronicznej korespondencji (e-mail) o tytule „Rezygnuję z usługi Newsletter JPK Insight” przesłanej na adres: biuro@taxinsight.pl
  • Z chwilą dezaktywacji usługi Newsletter JPK Insight zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletterów.
  • Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.
 1. Korzystanie z Serwisu. Obowiązki Użytkownika
  • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz z oferowanych w jego ramach usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra majątkowe lub osobiste osób trzecich, a w szczególności posługiwanie się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi.
  • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych.
  • JPK Insight nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz bezpieczeństwo stron internetowych należących do innych podmiotów, do których linki zamieszczono w Serwisie, które embedowano w Serwisie, bądź do których automatycznie przekierowano.
  • JPK Insight, w granicach dozwolonych prawem, nie ponosi odpowiedzialności także za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
   2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych;
   3. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika;
   4. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach inwestycyjnych, gospodarczych, biznesowych etc.
  • Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisów służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które JPK Insight uznaje za rzetelne i sprawdzone.
 1. Wymagania techniczne
  • Korzystanie z Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
   1. dostęp przeglądarki internetowej Chrome, Mozilla, Firefox, Edge, Opera, inne______________;
   2. dostęp do sieci Internet;
   3. skrzynka e-mail – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymania Newslettera, informacji/odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail, bądź wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymywania informacji handlowych, reklamowych, marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  • JPK Insight informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań JPK Insight nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych na stronie internetowej Serwisu, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.
  • JPK Insight dokłada starań, aby Serwis był dostępny za pomocą różnych konfiguracji dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu. JPK Insight nie może jednak zapewnić, że każda taka konfiguracja umożliwiać będzie korzystanie z całości Serwisu lub każdej z usług. Ponadto, korzystanie z całości lub części Serwisu lub danej usługi może wymagać szczególnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu.
  • JPK Insight zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków JPK Insight i Użytkownika.
  • W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, JPK Insight ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników, jak również do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  • JPK Insight nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem JPK Insight.
  • Niezależnie od powyższego, JPK Insight ma prawo zaprzestać świadczenia usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. JPK Insight nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 1. Dane osobowe Użytkownika

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym zasady wykorzystywania plików cookies, zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym  https://taxinsight.pl/polityka-prywatnosci/

 1. Prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych
  • Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz JPK Insight, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji są zastrzeżone na rzecz JPK Insight lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Serwisu. Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
  • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z treści umieszczonych przez JPK Insight w Serwisie wyłącznie na własny użytek. W szczególności, bez upoważnienia udzielonego przez JPK Insight w formie pisemnej niedopuszczalne jest rozprowadzanie, przesyłanie, modyfikowanie, zamieszczanie na innych stronach, linkowanie ani wykorzystywanie całości Serwisu lub jakichkolwiek jego części, dla celów komercyjnych lub publicznych. Zakazane jest także usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych, jak na przykład prawa do znaków towarowych.
  • Jakiekolwiek inne niż określone w pkt 8.2. niniejszego Regulaminu korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody JPK Insight udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw JPK Insight (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 1. Reklamacje
  • Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Składanie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie przez Użytkownika stosownej informacji:
   1. drogą listowną na adres JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa;
   2. za pomocą poczty elektronicznej – na adres: biuro@taxinsight.pl
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
   1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail – jeżeli Użytkownik go posiada);
   2. opis problemu będącego przyczyną złożenia reklamacji;
   3. datę i godzinę wystąpienia problemu.
  • Jeśli reklamacja zawierać będzie braki, w stosunku do wymogów określonych w pkt 9.2. powyżej, JPK Insight zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. W przypadku nieusunięcia braków lub niemożności skontaktowania się ze składającym reklamację ze względu na brak danych kontaktowych, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym JPK Insight niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  • JPK Insight udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację dotyczącą Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację JPK Insight przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku, chyba że Użytkownik wskaże na wolę otrzymania odpowiedzi w formie wiadomości e-mail.
  • Jeżeli JPK Insight nie udzielił Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w pkt 9.4. powyżej, uważa się, że JPK Insight uznał reklamację.
 1. Postanowienia końcowe
  • JPK Insight ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w szczególności:
   1. w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych w Serwisie lub w przypadku dodania nowych funkcjonalności;
   2. w przypadku rozszerzenia zakresu  usług oferowanych przez Serwis lub w przypadku wprowadzenia zmian w świadczonych usługach;
   3. w przypadku zmian w przepisach prawa.
  • Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu lub innych warunków świadczenia usług, może rozwiązać umowę. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie lub innych warunkach świadczenia usług oznacza ich akceptację.
  • Zmiany Regulaminu Serwisu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu Serwisu w Serwisie oraz komunikowane na stronie głównej Serwisu z 14-dniowym uprzedzeniemw odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.
  • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
  • W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, wszelkie spory z JPK Insight wynikające lub związane z jego funkcjonowaniem rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby JPK Insight.
  • Wątpliwości dotyczące treści Regulaminu należy rozstrzygać w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem: biuro@taxinsight.pl
  • Niniejszy Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 10.2021