POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. CZEGO DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

JPK Insight jako Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu tj. osób fizycznych korzystających z Serwisu.

Niniejsza Polityka zawiera m.in. informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez JPK Insight jako Administratora, w tym zasad ich przetwarzania przez JPK Insight, celów przetwarzania, podstaw prawnych przetwarzania, okresu przechowywania, odbiorców danych osobowych, a także praw przysługujących osobom, których dane osobowe przetwarza JPK Insight.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu przed zapoznaniem się z niniejszą Polityką.

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, np. imię, nazwisko, dane kontaktowe, identyfikator internetowy. W związku z faktem, iż usługi oferowane w ramach stron Administratora, dedykowane są dla osób pełnoletnich, JPK Insight nie przetwarza świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich.

Administrator wykorzystuje w Serwisie pliki cookies oraz inne podobne technologie zgodnie z Polityką cookies zawartą w sekcji 8, która stanowi integralną część niniejszej Polityki.

 1. PODSTAWOWE POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Administrator – administrator danych osobowych, czyli podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Polityka lub Polityka prywatności– niniejsza Polityka prywatności i cookies.

Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

JPK Insight – JPK Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa), NIP 5252809442, REGON 38506921700000, kapitał zakładowy 19.700 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000818488, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Regulamin – dostępny w Serwisie Regulamin Serwisu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pojęcia użyte w Polityce i pisane wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w treści Regulaminu Serwisu.

 1. ADMINISTRATOR I JEGO DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką jest:

JPK Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Dane kontaktowe Administratora:

 1. Dobra 40, 00-344 Warszawa

adres e-mail: biuro@taxinsight.pl

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
 2. Sytuacje i cele przetwarzania.

JPK Insight jako Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, tj. osób korzystających z Serwisu w następujących sytuacjach i celach:

 • Bieżąca obsługa Użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu bieżącej obsługi Użytkowników Serwisu, w tym w szczególności celem udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące oferty prezentowanej w Serwisie. Sytuacja taka występuje zwłaszcza gdy:

 1. Użytkownik korzysta z formularza kontaktowego, wówczas w związku z korzystaniem z formularza przetwarzane są dane w postaci: imię, nazwisko, firmę, służbowy adres e-mail, służbowy numeru telefonu oraz ewentualne inne dane podane w toku kontaktu,
 2. Użytkownik wysyła wiadomość e-mail lub kontaktuje się telefonicznie z JPK Insight, w tym w związku z reklamacjami dotyczącymi funkcjonowania Serwisu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla komunikacji z JPK Insight.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia przez Administratora działalności i zarządzanie nią, identyfikacja osoby kontaktującej się z Administratorem i obsługa sprawy, z którą osoba kontaktująca się zwraca się do Administratora. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] polegający na obsłudze klientów lub potencjalnych klientów.

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 • dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów oraz w celu realizacji procedur wewnętrzny (np. przeciwdziałaniu nadużyciom – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
 • Wysyłka Newslettera JPK Insight.

Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane także w celu dostarczania Newslettera.

Przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wysyłki Newslettera.

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 • dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
 1. a) Zgoda na marketing wyrażona w ramach formularza kontaktowego.

Jeżeli Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego, chciałby otrzymać w przyszłości informacje marketingowe o ofercie JPK Insight, może wyrazić zgody na otrzymywanie takich informacji – w zakresie wskazanym w treści zgód.

Przetwarzanie danych przez JPK Insight w tym przypadku następuje w oparciu podstawę wskazaną w klauzuli informacyjnej zamieszczonej wraz ze zgodą lub zgodami.

Podanie danych dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne – nie wpływa na możliwość otrzymania odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – przy czym jest konieczne dla otrzymania treści marketingowych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

 1. b) Marketing internetowy.

Administrator przetwarza także dane osobowe Użytkownika pozyskane w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, w szczególności dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies lub innych zbliżonych narzędzi, w celu kierowania do Użytkownika reklam po opuszczeniu przez niego Serwisu. Dane osobowe Użytkownika mogą być objęte profilowaniem, w tym opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Podanie danych dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci wspierania sprzedaży i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie cookies umożliwiających te działania zgodnie z polityką plików cookies opisaną w sekcji 8 Polityka cookies.

 • Analiza sposobu korzystania z Serwisu oraz tworzenie statystyk.

Administrator przetwarza także dane Użytkowników w celu analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz tworzenia statystyk korzystania z Serwisu.

W tym przypadku Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: (….). Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci wspierania sprzedaży i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie cookies analitycznych zgodnie z polityką plików cookies opisaną w sekcji 8 Polityka cookies.

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celu wtórnego Administratora tj. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], np. w przypadku konieczności wykazania faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na stosowanie plików cookies.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu.

Administrator przetwarza także dane Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

W tym przypadku Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: dane odkładające się w logach systemowych w postaci: IP komputera, odczytany adres URL.

Podanie danych jest niezbędne dla korzystania z Serwisu.

Przetwarzanie danych przez Administratora w tym przypadku następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

 • Korzystanie z Serwisu.

W celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności w zakresie udostępniania Użytkownikowi możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkownika informacji i materiałów udostępnionych w ramach Serwisu, jak i rozwoju funkcjonalności Serwisu, Administrator przetwarzania dane odkładające się w logach systemowych w postaci: (….).

Przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

 1. Odbiorcy danych osobowych Użytkowników.

Administrator udostępnia dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom danych osobowych), wyłącznie w przypadku, gdy posiada ku temu podstawę prawną. Dane osobowe przekazywane są:

 1. dystrybutorom oprogramowania, w tym w szczególności GWW Ladziński, Cmoch i Partnerzy Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p.;
 2. podmiotom świadczącym a rzecz Administratora usługi IT, w szczególności świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania służącego do obsługi Serwisu, obsługującym lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; świadczącym usługi hostingu oraz dostawcom cookies i innych podobnych technologii wykorzystywanych w Serwisie;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe;
 4. operatorom usługi mailingu;
 5. podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT;
 6. pracownikom oraz współpracownikom Administratora oraz pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów.

Dane osobowe mogą zostać przekazane także organom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych do krajów spoza EOG.

Jeżeli Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom znajdującym się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych lub z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem tzw. standardowych klauzul umownych).

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, może skutkować przekazaniem ich na serwery dostawców oprogramowania i usług IT, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług/oprogramowania, które wyżej wymienieni dostawcy dostarczają (w szczególności usług hostingowych). Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się przy zastosowaniu tzw. standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma możliwość uzyskania kopii tych danych osobowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników

Administrator nie przechowuje danych osobowych Użytkownika dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, w szczególności:

 • W przypadku przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkowników zgłoszone za pośrednictwem formularzy kontaktowych, poczty e-mail, telefonu lub innych środków komunikacji dane będą przetwarzanie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a następnie w zależności od przedmiotu rozmowy lub wymiany korespondencji maksymalnie przez okres 1 roku od ostatniego kontaktu lub po upływie terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • W przypadku przetwarzania danych w celu marketingowym dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu w zależności od podstawy przetwarzania;
 • W przypadku przetwarzania danych w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu oraz tworzenia statystyk, dane będą przetwarzane maksymalnie przez 2 lata od chwili ich zebrania;
 • W przypadku przetwarzania danych zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu oraz zapobiegania oszustwom, dane będą przetwarzane maksymalnie przez 2 lata od chwili ich zebrania;
 • W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • W przypadku przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • Dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody lub ustania celu przetwarzania;
 • Dane osobowe zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach będą przetwarzane przez okres wskazany w sekcji 8 Polityka cookies.

W przypadku danych wymaganych do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator (w szczególności obowiązków na gruncie prawa podatkowego) – dane będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawnych.

 1. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODJEMOWANIU DECYZJI W TYM PROFILOWANIU

Informujemy, iż jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej Polityce, na stronach Serwisu może dochodzić do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, jedynie w związku z korzystaniem przez Administratora z plików cookies oraz innych podobnych technologii. W żadnym jednak przypadku Administrator nie stosuje tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, które wywoływałyby wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływały, np. miałyby mieć wpływ na dostępność i możliwość skorzystania z oferowanych przez Administratora usług.

Więcej na temat plików cookies oraz innych podobnych technologii wykorzystywanych na stronach Serwisu można znaleźć w sekcji 8 Polityka cookies.


 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

W zakresie i przypadkach określonych przepisami, w szczególności RODO, osobom, których dane osobowe są przetwarzane (podmiotom danych) przysługują poniżej wskazane prawa.

Administrator zrealizuje poniższe prawa zgodnie z przepisami RODO oraz innymi właściwymi przepisami. W celu realizacji przysługujących podmiotom danych praw lub uzyskania dalszych informacji dotyczących przysługujących im praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazano w sekcji 3 Polityki).

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona zarówno w ramach korzystania z Serwisu, jak również poza nimi, jest całkowicie dobrowolna.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody).

Prawo dostępu oraz prawo do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych – w tym o źródle danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii jej danych osobowych, które są przez Administratora przetwarzane.

Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych (w tym wynikające z przysługujących im praw autorskich czy tajemnic handlowych).

Prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” z art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy (i) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnęła zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie, i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania przez Administratora jej danych osobowych, (iii) wniosła sprzeciw na mocy artykułu 21 ustęp 1 RODO wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania jej danych osobowych lub wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania jej danych osobowych, (iv) jej dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) usunięcie jej danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, (vi) jej dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w artykule 8 ustęp 1 RODO.

Prawo do usunięcia danych nie jest prawem bezwzględnym. Prawo to nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, w przypadku gdy (i) kwestionuje prawidłowość jej danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Realizacja tego prawa oznacza, że Administrator może przetwarzać dane osobowe, których żądanie dotyczy, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz
 2. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Osoba, której dane dotyczą, ma przy tym prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja prawa do przenoszenia danych osobowych, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu (art. 21 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego m.in. na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym profilowania. Realizacja tego prawa oznacza, że Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Realizacja tego prawa oznacza, że Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych do takich celów.

 1. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. POLITYKA COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w ramach Serwisu.

Celem Polityki cookies jest zapewnienie niezbędnych informacji dotyczących używania cookies oraz innych podobnych technologii na stronach Serwisu oraz przechowywania ich na urządzeniach Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, umożliwiających Użytkownikowi podjęcie decyzji, czy określne cookies lub inne podobne technologie mogą być zapisywane na jego urządzeniu.

Informacje ogólne o cookies i innych podobnych technologiach

Pliki cookies. To małe pliki tekstowe używane do przechowywania danych informatycznych na urządzeniu końcowym, z którego użytkownik korzysta przeglądając serwisy internetowe, które przeglądarka użytkownika wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stroną internetową z danego urządzenia końcowego (tj. komputera, tabletu, smartphona itp.). Pliki cookies nie wyrządzają szkód na urządzeniu końcowym, nie zwierają wirusów czy innych szkodliwych programów, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Rodzaje cookies. Pliki cookies mogą być stałe lub sesyjne. Cookies stałe to pliki cookies przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Natomiast cookies sesyjne to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzysta.

Pamięć lokalna (local storage). Pozwala serwisom internetowym na przechowywanie informacji lokalnie na urządzeniach użytkownika. Pamięć lokalną można wykorzystać do udoskonalenia sposobu korzystania ze stron, na przykład poprzez włączenie funkcji zapamiętania preferencji użytkownika czy w celu podtrzymania i zakończenia sesji.

W jakim celu Administrator korzysta z cookies lub innych podobnych technologii, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres

Na stronach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies lub inne podobne technologie:

Niezbędne cookies lub inne podobne technologie wykorzystywane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. skutecznego świadczenia usług w ramach Serwisu, w tym zapewnienia prawidłowego wyświetlania stron internetowych w ramach Serwisu oraz dostępu do ich funkcjonalności, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach Serwisu (w tym wykrywania nadużyć), zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz dostosowania usług do wyborów Użytkownika mających techniczne znaczenie dla działania stron Administratora (np. wybranych opcji w zakresie zgody na cookies lub inne podobne technologie).

Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii przez Serwis poprzez zarządzanie ustawieniami swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie tzw. niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii może spowodować, że Serwis nie będą działać prawidłowo.

Analityczne i statystyczne cookies lub inne podobne technologie wykorzystywane są przez Administratora w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na wykorzystanie cookies oraz innych podobnych technologii (tzw. zgodą na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym), w celu optymalizacji i ulepszania stron Serwisu a także prowadzenia statystycznej analizy korzystania ze stron Serwisu.

W przypadku tego rodzaju cookies lub innych podobnych technologii, przed wejściem na strony Serwisu Użytkownik zostanie zapytany o zgodę na ich wykorzystanie. Administrator nie korzysta z analitycznych i statystycznych cookies lub innych podobnych technologii, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę przed wejściem na strony Administratora. Zgoda Użytkownika jest całkowicie dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika (wyczyszczenie cache przeglądarki).

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o wykorzystywanych na stronach Administratora plikach cookies lub innych podobnych technologiach:

NAZWA COOKIE/INNEJ PODOBNEJ TECHNOLOGII

CEL

DATA WYGAŚNIĘCIA

ZASTOSOWANIE

DOSTAWCA

Local storage

Niezbędny

Do czasu usunięcia przez Użytkownika poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Wykorzystywane do prawidłowego wyświetlania stron Serwisu, udzielenia dostępu do danych Użytkownika oraz dostępnych funkcjonalności zgodnie z rolą biznesową, podtrzymywania i zakończenia sesji, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach Serwisu (w tym wykrywania nadużyć), zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz dostosowania usług do wyborów Użytkownika mających techniczne znaczenie dla działania Serwisu.

JPK Insight

_ga

Analityczny i statystyczny

Stały; 2 lata

Plik Google Analytics wykorzystywany do rozróżniania
Użytkowników.

Google LLC

_gat

Analityczny i statystyczny

Stały; 1 minuta

Plik Google Analytics
wykorzystywany do anonimowej analizy zachowań Użytkownika

Google LLC

_gid

Analityczny i statystyczny

Stały; 1 dzień

Plik Google Analytics wykorzystywany
do rozróżniania Użytkowników
i sesji.

Google LLC

Cookies i inne podobne technologie dostarczane przez podmioty trzecie (dostawców)

Pliki cookies i inne podobne technologie mogą być ustawiane przez strony Serwisu lub przez podmioty trzecie (tzw. cookies podmiotów trzecich) – zaufane firmy zewnętrzne, z których usług Administrator korzysta:

Google Analytics

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Google LLC (Google) w związku z korzystaniem przez Administratora z dostarczanego przez Google narzędzia Google Analytics. Google Analytics to narzędzie do analizy statystyk stron internetowych, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o przybliżonej lokalizacji urządzenia Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze stron Serwisu takie jak informacje na temat odwiedzin Użytkownika na stronach Serwisu, podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronach Serwisu czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania statystyk dotyczących funkcjonowania stron Serwisu oraz umożliwienia analizy aktywności Użytkownika na stronach Serwisu tak, aby jak najlepiej dostosować świadczone przez Administratora usługi do potrzeb Użytkowników. Administrator aktywował w Google Analytics anonimizację adresu IP Użytkowników (co do zasady pełny adres IP Użytkowników nie jest przekazywany do serwera Google). Więcej informacji o Google Analytics oraz jak Google wykorzystuje informacje o Użytkownikach można uzyskać pod adresami: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Dane kontaktowe dostawcy: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited.

Sposoby zarządzania cookies oraz innymi podobnymi technologiami.

W każdej chwili Użytkownik może cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez Administratora danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies, wskazanych poniżej.

Dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej i wyłączyć stosowanie plików cookies oraz innych podobnych technologii. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie tzw. niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii może spowodować, że Serwis nie będzie działać prawidłowo.

W każdej przeglądarce sposób wyłączania plików cookies lub innych podobnych technologii jest inny. Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych, dostępne są poniżej:

 • w przeglądarce Internet Explorer™

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 • w przeglądarce Mozilla Firefox ™

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 • w przeglądarce Chrome™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 • w przeglądarce Opera™

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 • w przeglądarce Safari™

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Zarządzanie poprzez baner cookies

Przed wejściem na strony Serwisu Użytkownikowi wyświetla się baner cookies, za pomocą którego może zarządzać dostępem do plików cookies lub innych podobnych technologii, wybierając jedną z dostępnych opcji.

Jeżeli Użytkownik skorzysta z możliwości rezygnacji z cookies „Odmowa” lub innych podobnych technologii za pomocą baneru cookies, który wyświetla się przy wejściu na strony Serwisu, Administrator może nadal wykorzystywać tzw. niezbędne cookies lub inne podobne technologie. Niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii nie można wyłączyć poprzez baner cookies. Użytkownik może jednak zablokować te pliki cookies lub inne podobne technologie poprzez zarządzanie ustawieniami swojej przeglądarki.

Zarządzenie cookies lub innymi podobnymi technologiami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców

Jeżeli Użytkownik chce wyłączyć możliwości wykorzystywania jego danych w Google Analytics, możliwym jest także zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. Zabrania on kodowi JavaScript Google Analytics (gtag.js, ga.js, analytics.js i dc.js), który działa w witrynach, udostępniania Google Analytics informacji o aktywności w witrynie:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

Gdzie można znaleźć więcej informacji.

W przypadku pytań dotyczących plików cookies lub innych podobnych technologii wykorzystywanych przez Administratora w Serwisie, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem kierując wiadomość na adres: biuro@taxinsight.pl

Więcej informacji o danych osobowych, które przetwarza Administrator, można znaleźć w pozostałych sekcjach Polityki prywatności i cookies.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES JEST NA BIEŻĄCO WERYFIKOWANA I W RAZIE POTRZEBY AKTUALIZOWANA, ABY ODZWIERCIEDLAŁA WSZELKIE ZMIANY W SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE I INNCYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES OBOWIĄZUJE OD: 01.10.2021