I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka JPK Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa), NIP 5252809442, Regon 38506921700000, kapitał zakładowy 19.700 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000818488, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (dalej także jako „Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować przesyłając wiadomość na adres siedziby Administratora lub wiadomość e-mail na adres e-mail: biuro@taxinsight.pl

II. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) w razie wyrażenia Zgody nr 1 Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora polegającego na przesyłaniu wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej, wyrażenie zgody jest dobrowolne i w dowolnym momencie możesz ją odwołać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. podstawą przetwarzania danych jest:

i. w odniesieniu do adresu e-mail art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

ii. w odniesieniu do imienia, nazwiska, firmy, prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu i promocji produktów i usług Administratora, w tym w celu dostosowania wysyłki do potrzeb odbiorcy i analizy skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie;

b) w razie wyrażenia Zgody nr 2 Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora polegającego na kontakcie z wykorzystaniem połączeń telefonicznych na podany numer telefonu, wyrażenie zgody jest dobrowolne i w dowolnym momencie możesz ją odwołać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl.podstawą przetwarzania danych jest:

i. w odniesieniu do numeru telefonu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

ii. w odniesieniu do imienia, nazwiska, firmy, prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu i promocji produktów i usług Administratora, w tym w celu dostosowania wysyłki do potrzeb odbiorcy i analizy skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie.

c) nadto, w obu przypadkach dane będą przetwarzane także w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania ww. celów.

III. Zakres przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych dla realizacji celów marketingowych Administratora obejmuje dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, z uwzględnieniem wybranego kanału komunikacji (tj. jeżeli wybierzesz wyłącznie kontakt telefonicznych przetwarzany będzie numer telefonu nie zaś również adres e-mail, podobnie w przypadku kontaktu e-mail) oraz w toku późniejszego kontaktu z Administratorem, w tym informacji o wyrażonych zgodach oraz klauzulach informacyjnych.

Zakres przetwarzanych danych w celu przekazania informacji handlowych i marketingowych o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. obejmuje numer telefonu (przetwarzany dla przekazywania informacji w oparciu o zgodę z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne) oraz imię, nazwisko, firmę, przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celu dostosowania wysyłki do potrzeb odbiorcy i analizy skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie. Dane będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres przetwarzanych danych w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. obejmuje adres e-mail (przetwarzany dla przesłania informacji w oparciu o zgodę z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne) oraz imię, nazwisko, firmę, przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celu dostosowania wysyłki do potrzeb odbiorcy i analizy skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie. Dane będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane:

a) do czasu cofnięcia zgód na przetwarzanie danych (w przypadku cofnięcia jednej ze zgód, przetwarzanie zostanie ograniczone do przetwarzania w ramach drugiej zgody);

b) dla celów ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń;

c) w celach archiwalnych i dowodowych nie dłużej niż przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który to okres jest zbieżny z okresami wskazanymi w lit. a)-b) powyżej w zależności od celu przetwarzania lub do czasu uwzględniania Twojego sprzeciwu.

V. Odbiorcy danych.

Administrator przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, w szczególności świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, obsługującym lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; świadczącym usługi hostingu oraz dostawcom cookies i innych podobnych technologii wykorzystywanych w Serwisie; podmiotom dystrybuującym produkty lub usługi Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe; operatorom usługi mailingu; podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie; podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT; podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom doradczym, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód, z którymi współpracuje Administrator, pracownikom oraz współpracownikom Administratora oraz pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów.

Dodatkowo dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VI. Przekazywanie danych poza EOG.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – z wyjątkiem przypadków opisanych w Polityce prywatności – związanych z korzystaniem z serwisu internetowego Administratora.

VII. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, masz:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 f) tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli jednak dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane dla realizacji tego celu,

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt I.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.