Formularz VAT-Z, czyli zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2023 roku dołożymy do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Najistotniejszym celem rozporządzenia jest poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawartego w § 2 ust. 2 zmienianego rozporządzenia, o Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT–Z). Udostępni to dołączanie dokumentu VAT–Z w formie elektronicznej do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

Ministerstwo Finansów planuje także przywrócenie podatnikom możliwość opatrywania deklaracji PIT-16A podpisem elektronicznym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367201