Gminy nie muszą stosować znacznika TP w części ewidencyjnej JPK VAT z deklaracją w zakresie transakcji dokonywanych z ich jednostkami zależnymi.

Takie stanowisko potwierdził w wydanej na rzecz jednej z gmin interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2022 roku Dyrektor Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP4-1.4012.119.2022.3.DP).

Wnioskodawca argumentował swoje stanowisko wskazując, między innymi, że ustawodawca wprowadził oznaczenie „TP” w celu identyfikacji transakcji narażonych na nadużycia podatkowe a podejście, zgodnie z którym zadania i obszary wykonywane i nadzorowane przez Gminę były obszarami narażonymi na oszustwa podatkowe, jest nie do przyjęcia. Transakcje przeprowadzane przez gminy są dodatkowo kontrolowane przez regionalną izbę obrachunkową, która bada ich celowość, rzetelność i gospodarność, a zatem nie można uznać ich za narażone na nadużycia podatkowe. Wnioskodawca dodał również, że co prawda, z podmiotami zależnymi posiada relacje wynikające z faktu posiadania bezpośrednio lub pośrednio udziałów w ich kapitale, jednak podmioty zależne posiadają relacje z gminą wynikające wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa/jednostkami samorządu terytorialnego/ich związkami, określonymi w § 10 ust 4b Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, gmina uznała, że w stosunku do transakcji z jej podmiotami zależnymi, nie ma obowiązku stosowania w ewidencji sprzedaży w pliku JPK_V7 oznaczenia “TP”.