Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powinien udzielać odpowiedzi na pytania w zakresie sposobu ujmowania transakcji w JPK, wyrażone we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych.

Powyższa teza znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidulnej wydanej po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2021 roku (sygn. akt I SA/Wr 706/20). Wyrok zapadł po skardze podatnika na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor). Postępowanie miało dotyczyć wydania interpretacji indywidualnej w zakresie sposobu wykazywania w ewidencji VAT (JPK) sprzedaży konsumenckiej (sprzedaży dokonywanej przez gminę na rzecz osób fizycznych).

Zdaniem Dyrektora, zadane we wniosku pytania, dotyczyły tylko sposobu dokonywania czynności technicznych (sposobu ujmowania sprzedaży w JPK). Zdaniem organu, interpretacja oprócz roli informacyjnej nie spełniałaby funkcji ochronnej, ponieważ nie odnosiłaby się do wykładni przepisów prawa podatkowego kształtującego zobowiązanie podatkowe. Co więcej, okoliczność iż ustawa o VAT nakłada na podatnika określone obowiązki w postaci przesłania ewidencji podatkowej, a złożenie deklaracji niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego podlega sankcji karno-skarbowej za wykroczenia nie stanowi przesłanki do wydania interpretacji, gdyż zakres pytań nie dotyczy kwestii rodzących dla podatnika konsekwencji w sferze stosunków prawnopodatkowych.

Z takim stanowiskiem Dyrektora nie zgodził się skład orzekający WSA we Wrocławiu. Zdaniem Sądu, Organ powinien udzielić interpretacji we wnioskowanym przez podatnika zakresie. Wniosek dotyczył przepisów prawa podatkowego materialnego w zakresie obowiązków nałożonych mocą ustawy podatkowej na podatnika, których ziszczenie nie zależy od wcześniejszego żądania czy innego uprawnienia organu. Sąd zauważył też, że niedopełnienie wymogów związanych z JPK zagrożone jest sankcjami karno-skarbowymi i może być uznane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Tym samym uznać należało, że wydana interpretacja pełniłaby funkcję ochronną wbrew stanowisku Dyrektora.

Sprawa zakończyła się wydaniem pozytywnej interpretacji na rzecz gminy.