Dlaczego formalności VAT są bardzo ważne?

Przypomniał o tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C-247/21). Sprawa dotyczyła możliwości zastosowania uproszczenia transakcji w procedurze trójstronnej VAT. Aby móc skorzystać z procedury uproszczonej, na fakturze VAT musi znaleźć się adnotacja „reverse charge”/”odwrotne obciążenie”. W przeciwnym wypadku, wspomnianej procedury nie można zastosować!

Co więcej, jak zauważył Trybunał, takiej faktury nie można po prostu skorygować.

„W ramach transakcji trójstronnej nabywca końcowy nie jest skutecznie wyznaczony jako osoba zobowiązana do zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT), jeżeli faktura wystawiona przez nabywcę pośredniego nie zawiera wzmianki „odwrotne obciążenie””; „nie może być mowy o korekcie faktury, jeżeli brak jest przesłanki stosowania systemu stanowiącego odstępstwo do transakcji trójstronnych, takiej jak wzmianka wymagana w art. 226 pkt 11a dyrektywy VAT. Jak zauważyła rzecznik generalna w pkt 57 i 61 opinii, spełnienie a posteriori przesłanki koniecznej do przeniesienia zobowiązania podatkowego z tytułu VAT na odbiorcę dostawy nie stanowi korekty. Chodzi o pierwsze wystawienie wymaganej faktury, które nie może mieć mocy wstecznej. (…) pominięcie na fakturze wzmianki „odwrotne obciążenie” wymaganej na podstawie tego przepisu nie może zostać skorygowane w późniejszym terminie poprzez dodanie informacji”.

Jak widać, formalnych wymagań trzeba bardzo pilnować. Należy na to zwrócić szczególną uwagę w kontekście wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur.