Elektroniczny uproszczony dokument rejestracyjny (e-SAD) już obowiązuje

Wprowadzenie e-SAD od 13 lutego 2023 roku jest znaczącą zmianą nie tylko dla poszczególnych branż akcyzowych, ale również dla podmiotów, które czasem nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby niezbędne do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, która na pierwszy rzut oka nie wydaje się mieć związku z akcyzą. Wprowadzenie zmian jest wynikiem wprowadzenia w życie nowej dyrektywy akcyzowej horyzontalnej, czyli dyrektywy Rady UE 2020/262 oraz implementacji jej postanowień do krajowego prawa przez ustawę z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy. Według dyrektywy, procedury dotyczące wewnątrzwspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji z zapłaconą akcyzą mają zostać ...

By |28 lutego 2023|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Uproszczenia transakcji w procedurze trójstronnej VAT

Dlaczego formalności VAT są bardzo ważne? Przypomniał o tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C-247/21). Sprawa dotyczyła możliwości zastosowania uproszczenia transakcji w procedurze trójstronnej VAT. Aby móc skorzystać z procedury uproszczonej, na fakturze VAT musi znaleźć się adnotacja „reverse charge”/”odwrotne obciążenie”. W przeciwnym wypadku, wspomnianej procedury nie można zastosować! Co więcej, jak zauważył Trybunał, takiej faktury nie można po prostu skorygować. „W ramach transakcji trójstronnej nabywca końcowy nie jest skutecznie wyznaczony jako osoba zobowiązana do zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT), jeżeli faktura wystawiona przez nabywcę pośredniego nie zawiera wzmianki „odwrotne obciążenie””; „nie może być mowy o korekcie faktury, ...

By |21 grudnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Zmiany w związku z przesyłaniem deklaracji i zgłoszeń podatkowych od nowego roku

Formularz VAT-Z, czyli zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2023 roku dołożymy do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Najistotniejszym celem rozporządzenia jest poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawartego w § 2 ust. 2 zmienianego rozporządzenia, o Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT–Z). Udostępni to dołączanie dokumentu VAT–Z w formie elektronicznej ...

By |21 grudnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Luki w numeracji faktur związane z niedostępnością KSeF nie są powodem do korekty

Luki w numeracji faktur związane z niedostępnością KSeF nie są powodem do korekty. Taka teza płynie z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 20 września 2022 roku (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.429.2022.1.MWJ). We wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, podatnik wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach której wystawia faktury VAT. W związku z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Fakturowania (KSeF lub System), potencjalnie mogą wydarzyć się sytuacje, w których w wyniku niedostępności (awarii) Systemu, powstaną luki w wewnętrznej numeracji faktur spółki. Numery faktur raportowane są w jednym z pól schemy obok numeru faktury nadawanego przez KSeF, w ...

By |28 listopada 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Ministerstwo Finansów udostępniło aktualizację do aplikacji e-mikrofirma

W dniu 6 października Ministerstwo Finansów udostępniło aktualizację do aplikacji e-mikrofirma. Aplikacja umożliwia, między innymi: wystawianie i archiwizowanie faktur, tworzenie ewidencji VAT. Nowa wersja aplikacji dodała kilka funkcjonalności związanych z Krajowym Systemem e-Faktur. Przypominamy, że system obiegu faktur w formacie ustrukturyzowanym działa od stycznia tego roku w formie fakultatywnej a obowiązek korzystania z KSeF dla wszystkich przedsiębiorców planowany jest na 1 stycznia 2024 roku. Wraz z nową wersją e-mikrofirmy dodana została możliwość powiązania istniejącego konta z KSeF, wystawianie ustrukturyzowanych faktur sprzedażowych oraz odbieranie faktur zakupowych z systemu i ich bezpośrednie przenoszenie do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych. ...

By |26 października 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Transakcji w ramach OSS nie należy wykazywać w JPK_VAT z deklaracją

Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2022 roku (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.289.2022.1.KK). Zgodnie ze stanem faktycznym, polski czynny podatnik VAT prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej bielizny i akcesoriów dziecięcych poprzez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Towary sprzedawane są zarówno w Polsce, jak i za granicą. W celu wykonywania swojej działalności, podatnik zawarł umowę z elektroniczną platformą sprzedażową, której siedziba znajduje się na terytorium Litwy (tzw. Marketplace). Nabywcami produktów są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami VAT, mający miejsca zamieszkania na terytorium krajów Unii Europejskiej – m.in. Litwie, Łotwie i Estonii. ...

By |26 października 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Odroczenie terminów podatkowych

Ministerstwo Finansów przedłużyło lub planuje przedłużyć terminy realizacji niektórych obowiązków podatkowych przez podatników. Poniżej znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych terminów, które zostały przełożone na okres między październikiem a grudniem 2022 r. Przesunięty został termin złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przy tym terminy te zostały przesunięte w następujący sposób: do 30 września 2022 – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r.; o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (wówczas ...

By |27 września 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Interpretacje indywidualne w zakresie sposobu ujmowania transakcji w JPK

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powinien udzielać odpowiedzi na pytania w zakresie sposobu ujmowania transakcji w JPK, wyrażone we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidulnej wydanej po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2021 roku (sygn. akt I SA/Wr 706/20). Wyrok zapadł po skardze podatnika na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor). Postępowanie miało dotyczyć wydania interpretacji indywidualnej w zakresie sposobu wykazywania w ewidencji VAT (JPK) sprzedaży konsumenckiej (sprzedaży dokonywanej przez gminę na rzecz osób fizycznych). Zdaniem Dyrektora, zadane we wniosku pytania, dotyczyły tylko ...

By |29 sierpnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Nowy „JPK” dla sklepów internetowych już w 2024 roku

Zgodnie z projektem ustawy, będącej właśnie przedmiotem prekonsultacji społecznych (do 24 lipca), platformy umożliwiające sprzedaż przez internet, od 2024 roku będą musiały przekazywać organom podatkowym ewidencję zawierającą informacje o sprzedawcach i osiąganych przez nich dochodach ze sprzedaży. Pierwsze dane będą musiały zostać przekazane fiskusowi za 2023 rok. Dane początkowo mają dotyczyć całego roku a docelowo mają być raportowane co kwartał. Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie będzie wymagało szczegółowych danych transakcyjnych a jedynie zagregowanych danych o sprzedaży (dane nie będą obejmowały nabywców). Ewidencja ma być przekazywana w ustrukturyzowanej formie xml znanej chociażby z JPK. Wyłączenia z ewidencjonowania mają dotyczyć, między ...

By |27 lipca 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Kiedy gminy nie muszą stosować oznaczenia TP w pliku JPK_VAT z deklaracją?

Gminy nie muszą stosować znacznika TP w części ewidencyjnej JPK VAT z deklaracją w zakresie transakcji dokonywanych z ich jednostkami zależnymi. Takie stanowisko potwierdził w wydanej na rzecz jednej z gmin interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2022 roku Dyrektor Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP4-1.4012.119.2022.3.DP). Wnioskodawca argumentował swoje stanowisko wskazując, między innymi, że ustawodawca wprowadził oznaczenie „TP” w celu identyfikacji transakcji narażonych na nadużycia podatkowe a podejście, zgodnie z którym zadania i obszary wykonywane i nadzorowane przez Gminę były obszarami narażonymi na oszustwa podatkowe, jest nie do przyjęcia. Transakcje przeprowadzane przez gminy są dodatkowo kontrolowane przez regionalną izbę obrachunkową, która ...

By |27 czerwca 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Czy wydatki związane z wdrożeniem nowych rozwiązań w obszarze Krajowego Systemu e-Faktur można uznać za koszty pośrednie ?

Wydatki na wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie KSeF oraz raportowania JPK_VAT z deklaracją można ująć w kosztach, jako koszty pośrednie. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2022 roku (sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.227.2022.1.MKU). We wniosku o jej wydanie Spółka zapytała, czy poniesione koszty związane z wdrożeniem w SAP nowych rozwiązań dotyczących JPK oraz koszty, które zostaną poniesione przez Spółkę w przyszłości w związku z modyfikacjami systemu i wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych dotyczących KSeF, stanowić będą dla Spółki koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie). Koszty związane były z pracami takimi, jak weryfikacja instalacji ...

By |27 czerwca 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Nowy formularz VAT-R

Ministerstwo Finansów opracowało nowy wzór formularza VAT-R. Zmiana ma związek z wprowadzeniem możliwości zakładania tzw. Grup VAT, o których pisaliśmy 15 marca 2022 roku. Nowy formularz zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z art. 96 ust. 3b ustawy o VAT, jednym z warunków założenia Grupy, jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego poprzez formularz VAT-R. W nowym formularzu pojawiła się również możliwość wyboru rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT niektórych usług finansowych. Formularz dostępny będzie również w wersji angielskiej! Nowy wzór elektronicznego formularza VAT-R do pobrania dostępny jest na stronie:podatki.gov.pl

By |25 kwietnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Odroczono obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami online

Postępująca digitalizacja podatków w ostatnim czasie bardzo przyspiesza. Jej przejawy to między innymi kolejna odsłona schemy JPK_VAT z deklaracją, wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej czy też obowiązkowe raportowanie JPK_KR.Jednym z kroków Ministerstwa Finansów w tym obszarze jest również obowiązek zintegrowania kas fiskalnych online z urządzeniami obsługującymi płatności kartami płatniczymi.Obowiązek ten miał być wprowadzony już od 1 lipca tego roku. Minister Finansów postanowił odroczyć ten termin na 1 stycznia 2025 roku.

By |25 kwietnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Przykład wykorzystania danych z JPK przez Urzędy Skarbowe

Jako firma TAX INSIGHT od dawna zwracamy szczególną uwagę na to, że należy kłaść szczególny nacisk na poprawność merytoryczną danych raportowanych w JPK. Wynika to z faktu, że JPK ma służyć organom podatkowym, przede wszystkim do uszczelniania systemu podatkowego. Poza oczywistą kontrolą błędów i nadużyć podatkowych wynikających z JPK – np. wielokrotne odliczenie VAT od tej samej faktury czy też wykazanie nieprawidłowego NIP kontrahenta – organy podatkowe wykorzystują też JPK do innych analiz. Dowiedział się o tym podatnik, którego sprawę rozstrzygnął niedawno Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 2393/21). Fiskus zastosował wobec niego 72 godzinną blokadę rachunku uznając, że ...

By |25 kwietnia 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Kary i wykroczenia za przestępstwa skarbowe

Od 1 stycznia tego roku zwiększyła się minimalna kwota wynagrodzenia (z 2800 zł do 3010 zł). W związku z powyższym, zmianie uległy również kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Minimalna kara grzywny za wykroczenie skarbowe w 2022 roku wynosi 301 zł a jej górna granica, to 60 200 zł. Jeżeli chodzi o przestępstwo, to widełki wynoszą od 1 003,30 zł do 28 895 040 zł. Za co możemy zostać ukarani jeżeli chodzi o VAT? Przykładowe wykroczenia i przestępstwa skarbowe zostały wymienione w przepisach ustawy Kodeks karny skarbowy. Są to: 56 § 4 - nieskładanie w terminie organowi podatkowemu deklaracji mimo ujawnienia ...

By |28 marca 2022|Kategorie: Informator|Brak komentarzy

Cyfryzacja podatków okiem eksperta

Wraz z nadejściem stycznia 2022 roku, podatki wkroczyły w kolejną fazę digitalizacji. W nowym roku, podatnicy dostali możliwość korzystania z Krajowego Systemu e - Faktur (KSeF), służącego do wymiany dokumentów w ustrukturyzowanym formacie XML. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, system stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców już w przyszłym roku. Od 1 lutego, wersja elektroniczna (e-DD) będzie jedyną możliwą formą raportowania przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru, wyrobów zwolnionych lub opodatkowanych 0% stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Wynika to z końca okresu przejściowego wprowadzonego 1 stycznia 2019 roku, który umożliwiał składanie dokumentów w zakresie tych dostaw w formie ...

By |1 lutego 2022|Kategorie: Informator|Tags: |Brak komentarzy
Przejdź do góry