Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), uruchomionej w marcu przez Ministerstwo Finansów, podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne a także pobierać je i drukować. Do e-US zostały też wprowadzone deklaracje złożone w formie papierowej. Jak wyjaśnia resort finansów, podatnicy mogą zobaczyć na swoich kontach w e-US deklaracje, które złożyli za 2019 rok i kolejne lata podatkowe. Zostały w ten sposób udostępnione powszechne formularze, dotyczące rozliczeń PIT (PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-OP, DSF-1, PIT-DZ), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3, PCC-3/A) oraz podatku od spadków i darowizn (SD-Z2, SD-3, SD-3/A) wraz z załącznikami. Podatnicy mogą podejrzeć ...

By |20 marca 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Nowy projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów – podsumowanie zmian

Wczoraj, tj. w dniu 15 marca 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy wprowadzający zmiany legislacyjne do ustawy o VAT w zakresie nałożenia obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Poza uzasadnieniem i OSR, publikacja zawiera również raporty z konsultacji, projekty rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy oraz zestawienie uwag z uzgodnień. Zmiany przedstawione w projekcie uwzględniają uwagi wniesione w trakcie uzgodnień, konsultacji i opiniowania. W naszym wpisie "Relacja z konferencji uzgodnieniowej" przedstawiliśmy najważniejsze informacje zaprezentowane podczas Konferencji Uzgodnieniowej zorganizowanej przez MF w dniu 16 lutego 2023 r. Co znajdziemy w projekcie? Z pewnością za pozytywne ...

By |16 marca 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Nowelizacja projektu SLIM VAT 3 skierowana do komisji finansów

W środę 8 marca Sejm rozpoczął nowe prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT. Na temat podstawowych założeń pakietu SLIM VAT 3 pisaliśmy we wpisie: To już pewne – SLIM VAT 3 przyjęty przez rząd Sejm ma nadzieję, że projekt poprawi płynność finansową przedsiębiorstw. Stanie się to możliwe między innymi dzięki podwyższeniu limitu małego podatnika z 1,2mln euro do 2 mln euro. Regulacje mają także za zadanie zmniejszenie formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Dzięki nowym przepisom prowadzenie firmy ...

By |15 marca 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Konsultacje w sprawie wdrożenia instytucji składu VAT

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji tzw. składu VAT. Zgodnie z założeniami MF procedura składu VAT ma na celu znaczne uproszczenie rozliczeń podatku VAT, zwłaszcza dla podmiotów działających w obszarze handlu międzynarodowego. Jak wyjaśnia resort, prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT. Dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlegać ...

By |14 marca 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Dalsze uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce przyjęte przez rząd

W dniu 7 lutego 2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność uszczelnienia podatku VAT. Przyjęty przez Rząd projekt ustawy implementuje dyrektywę 2020/284 zmieniającą dyrektywę o VAT, w odniesieniu do wprowadzenia wymogów dla dostawców usług płatniczych. Celem zmian jest wzmocnienie współpracy między administracjami podatkowymi Państw Członkowskich i dostawcami usług płatniczych, w celu zwalczania oszustw związanych z VAT w branży e-commerce. Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji odbiorców płatności i raportowania tych danych cyklicznie organom podatkowym. Dane te będą zawierały szczegółowe informacje o płatnościach transgranicznych, a dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do przechowywania ewidencji przez trzy lata. ...

By |28 lutego 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Nowe regulacje w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ministerstwo Finansów w dniu 8 lutego 2023 r. opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Zaprezentowany projekt zawiera przepisy będące implementacją Dyrektywy DAC 7, która reguluje obowiązki, które zostaną nałożone na platformy internetowe. Jak wynika z treści projektowanych przepisów, operatorzy platform będą mieli obowiązek gromadzenia informacji o osobach fizycznych oraz innych podmiotach, realizujących za ich pośrednictwem następujące aktywności: najem nieruchomości lub ich części, np. garaży, pól kempingowych, pokoi, parkingów, usługi świadczone osobiście, np. usługi przewozu osób, transportowe i dostawcze, drobne usługi codzienne, takie jak hydrauliczne, roboty budowlane, usługi fryzjerskie ...

By |28 lutego 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Relacja z konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu ustawy o e-fakturze

W dniu wczorajszym, tj. 16 lutego, wzięliśmy udział w Konferencji Uzgodnieniowej w sprawie obligatoryjnego wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur, zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które zostały zaprezentowane przez przedstawicieli MF w trakcie intensywnej, 3 godzinnej dyskusji: 1. Przesunięcie terminu wprowadzenia systemu obligatoryjnego Jak wskazywaliśmy we wcześniejszym wpisie, wprowadzenie systemu obligatoryjnego zostanie przesunięte na 1 lipca 2024 r. Jednocześnie podmioty, które są zwolnione podmiotowo lub realizują wyłącznie transakcje zwolnione przedmiotowo będą zobligowane do korzystania z systemu obligatoryjnego od 1 stycznia 2025 r. Nową informacją w tym przypadku jest fakt, że przesunięcie terminu dla tych podmiotów dotyczy wyłącznie faktur sprzedażowych, ...

By |17 lutego 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Możliwa zmiana terminu wprowadzenia obligatoryjnego KSeF

Ministerstwo Finansów sygnalizuje zaciągnięcie hamulca ręcznego w kwestii wprowadzenia obligatoryjnej komunikacji w ramach Krajowego Systemu e-Faktur. W dniu 31 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów ujawniło propozycje zmian w projekcie ustawy wprowadzającej obowiązek przekazywania faktur za pośrednictwem KSeF. W trakcie spotkania odbywającego się w ramach formuły Dialog z Biznesem, przedstawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali kierunek procedowanych zmian. Najważniejszą informacją przekazaną przez przedstawicieli, jest niewątpliwie koncepcja przesunięcia o sześć miesięcy terminu wprowadzenia obligatoryjnego KSeF, tj. do dnia 1 lipca 2024 r.! Ministerstwo planuje dodatkowo rozbicie podmiotowe dla podatników zwolnionych z VAT oraz podatników realizujących wyłącznie transakcje usługowe zwolnione przedmiotowo z VAT. W ich ...

By |1 lutego 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Przymusowe dochodzenie VAT – zmiany w regulacjach

W dniu 3 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, który został przedłożony przez Ministerstwo Finansów. Projektowane zmiany zakładają usprawnienie egzekucji administracyjnej. Najistotniejsze rozwiązania w przyjętym projekcie wprowadzają: Możliwość przymusowego dochodzenia podatku VAT, w przypadku gdy rozliczany on jest w szczególnych podatnikach. Zakresem objęte będą sytuacje dotyczące podatników, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub siedziby inne niż Polska i którzy składają deklaracje w innym kraju; Uproszczenie etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. W praktyce wyeliminowana zostanie konieczność nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji oraz przyjęcia zarządzenia ...

By |31 stycznia 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

To już pewne – SLIM VAT 3 przyjęty przez rząd

We wtorek 24 stycznia Rada Ministrów przyjęła pakiet SLIM VAT 3. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku. Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów dzięki nowym przepisom prowadzenie firmy pod kątem rozliczania VAT ma stać się dużo prostsze i pochłaniać znacznie mniej czasu. Wiceminister finansów Artur Soboń komunikuje: „Dzięki nowym rozwiązaniom, prowadzenie firmy z punktu widzenia rozliczania podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne. Zwiększamy limit wartości sprzedaży uprawniający do posiadania statusu małego podatnika. Wzrośnie on z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Dzięki temu zwiększy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze stosowania ...

By |27 stycznia 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe struktury logicznej ewidencji członka grupy VAT

Tuż przed nowym rokiem, Ministerstwo Finansów opublikowało strukturę logiczną dla ewidencji wewnętrznej, prowadzonej przez członków Grupy VAT. Opublikowana struktura logiczna została przygotowana w związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Wspomniane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Od tego momentu obligatoryjne stanie się również składanie ewidencji w formie JPK_GV. Obowiązek przekazania ewidencji będzie należało zrealizować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ewidencja. Jednakże, do tego momentu wejścia w życie przepisów nakładających ...

By |3 stycznia 2023|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

VAT w erze cyfrowej – pakiet „VAT in Digital Age” zaproponowany przez Komisję Europejską

W dniu 8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek ustawodawczy dotyczący podatku VAT w erze cyfrowej „VAT in Digital Age” (inicjatywa „ViDA”) w ramach swojego planu działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania. Pakiet ten ma na celu poprawę efektywności podatku VAT, zminimalizowanie oszustw i zmniejszenie luki VAT w UE (93 mld euro wpływów z VAT w 2020 r., według najnowszych danych dotyczących luki VAT). Odbywać się to ma poprzez unowocześnienie obowiązków w zakresie sprawozdawczości VAT, ułatwienie e-fakturowania, rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących podatku VAT dla gospodarki oraz przechodzenie w kierunku działalności przedsiębiorstw posiadających jedną rejestrację VAT w UE. To ...

By |22 grudnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Od nowego roku wróci wyższy VAT na paliwa oraz energię. Żywność nadal z zerową stawką VAT.

W związku z tarczą antyinflacyjną rząd wprowadził obniżony VAT na niektóre produkty. Jednakże większość przepisów traci moc prawną już 31 grudnia 2022r. Zachowany zostanie jedynie zerowy VAT na żywność, który będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku. Odstępstwo stanowi jedynie import żywności spoza UE, w momencie kiedy znajdzie się w Polsce w wyniku sprzedaży wysyłkowej w przesyłkach o wartości do 150 euro. Powrót do minionych stawek VAT stanie się więc dla konsumentów, następnym znaczącym wzrostem kosztów. Przyrost cen będzie najbardziej odczuwalny w przypadku cen gazu. Na chwilę obecną gaz objęty jest 0% stawką VAT, natomiast od stycznia 2023 roku będzie ...

By |22 grudnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Projekt przepisów o obowiązkowym korzystaniu z Krajowego Systemu e-Faktur oraz konsultacje publiczne

Ministerstwo Finansów opublikowało w grudniu założenia do projektu ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur VAT przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Potwierdzony został termin 1 stycznia 2024 roku jako początek obowiązywania obligatoryjnego systemu e-fakturowania i jest mało prawdopodobne, że termin ten może ulec zmianie. Poniżej przedstawiamy zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur: Styczeń 2024 roku staje się datą wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania, Faktury wystawiane na kasie rejestrującej będą mogły być na niej wystawiane do końca 2024 ...

By |5 grudnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Wzrost kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe już od 2023 roku

Od nowego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie w Polsce 3490 zł. Kwota ta ma zostać podwyższona do 3600 zł już w lipcu 2023 roku. Wysokość kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest ściśle powiązana z tą kwotą. Wykroczenie skarbowe, to zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. Od stycznia kara grzywny za wykroczenie wyniesie od 349 zł do ...

By |23 listopada 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Dostępna jest nowa wersja testowej Aplikacji Podatnika KSeF

Od 20 października dostępna jest nowa wersja testowej Aplikacji Podatnika KSeF. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów aktualizacja została opracowana w oparciu o uwagi i sugestie zgłoszone przez użytkowników podczas testów. Aplikacja Podatnika KSeF umożliwi: - korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników, - wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur, - zarządzanie uprawnieniami i tokenami. Aplikacja Podatnika KSeF w wersji testowej została zaktualizowana o: mechanizm walidacji sum kontrolnych NIP, możliwość generowania e-Faktury i UPO w formacie PDF, mechanizm ostrzegania przed możliwym wystawieniem e-Faktury z tym samym numerem faktury (duplikatu), możliwość pobierania paczki faktur z poziomu Listy faktur, dodanie formularza ...

By |27 października 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia w sprawie Grup VAT

Grupy VAT - Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe O Grupach VAT pisaliśmy już dużo w poprzednich naszych wpisach np. (Korzyści i ryzyka płynące ze wspólnego rozliczenia VAT), jednak coraz to nowsze aktualizacje Ministerstwa Finansów w tym obszarze oraz niejasności przepisów podatkowych, każą nam cały czas trzymać rękę na pulsie. Wejście w życie przepisów w tym zakresie planowane jest na styczeń 2023 roku. W połowie października Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia przepisów dotyczących Grup VAT, których celem było praktyczne wyjaśnienie przesłanek utworzenia GV, zasad rozliczeń w ramach grupy a także kwestii związanych z rozwiązaniem działalności grupy VAT. Część wątpliwości zgłaszanych przez środowisko ...

By |27 października 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Już są interaktywne formularze CIT i PIT dotyczące spółek nieruchomościowych

Ministerstwo Finansów opublikowało formularze interaktywne, służące do raportowania informacji przez spółki nieruchomościowe. Formularze pojawiły się na stronach ministerialnych (Formularze elektroniczne CIT (podatki.gov.pl) oraz Formularze elektroniczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (podatki.gov.pl)) 30 sierpnia 2022 r. Na wskazanych stronach podatnicy znajdą formularze dla informacji CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2. W tym miejscu należy przedstawić krótkie wyjaśnienie, mianowicie: CIT-N1 i PIT-N1 – dotyczą raportowania informacji o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej – taka informacja składana jest przez spółki nieruchomościowe, CIT-N2 i PIT-N2 – dotyczą raportowania informacji o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących – taka informacja składana ...

By |27 września 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Pakiet Slim VAT 3 – Od 2023 roku kalkulacja kursów dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej będzie ustandaryzowana

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wprowadzeniem uproszczeń w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu Slim VAT 3, które mają obowiązywać od 2023 r. [więcej tutaj]. Jednym z obszarów, którego dotyczy pakiet Slim VAT 3 jest wprowadzenie jednolitych zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z faktu, że na chwile obecną w ustawie o podatku od towaru i usług nie znajdują się reguły dotyczące przeliczania kursu walut w przypadku faktur korygujących, co przekłada się na wątpliwości interpretacyjne wśród podatników. Do ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wprowadzony ...

By |27 września 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Grupy VAT – projekt objaśnień podatkowych już po konsultacjach

Pod koniec lipca zakończyły się konsultacje w zakresie projektu objaśnień dotyczących Grup VAT, o których szerzej pisaliśmy w marcu na naszym blogu (link). Przepisy regulujące funkcjonowanie grup VAT mają wejść w życie już 1 stycznia 2023 roku. Pierwotnie przepisy miały zacząć obowiązywać w lipcu tego roku, jednak ze względu na wątpliwości w ramach funkcjonowania grup oraz niejasności regulacji prawnych, projekt został odroczony. Wśród podatników rozważających utworzenie grupy VAT, wprowadzane przepisy budziły wiele wątpliwości, zwłaszcza pod kątem ich ogólności a przy oczywistym braku praktyki, wdrożenie niesprawdzonego rozwiązania może być dla niektórych podmiotów nieco ryzykowne. Z pomocą przychodzi projekt objaśnień, zawierający ...

By |29 sierpnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Niedostępne API Ministerstwa Finansów do sprawdzania statusu podatnika w VAT

Informujemy, że od 29 lipca 2022 roku niedostępne jest API Ministerstwa Finansów, służące weryfikacji statusu podatnika VAT. Obecnie, jedyną możliwością weryfikacji statusu VAT kontrahenta jest skorzystanie z tzw. Białej Listy (wykazu podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej). Aktualnie dostosowujemy nasze systemy TAX INSIGHT do wymuszonych przez MF zmian. Podkreślamy, że nadal można weryfikować status podatnika poprzez Białą Listę, korzystając z opcji pobierania danych kontrahentów za pośrednictwem TAX INSIGHT Standard i TAX INSIGHT Enterprise. „Weryfikacja NIP” w naszych programach ograniczona została tylko do weryfikacji kontrahentów z krajów Unii Europejskiej przez bramkę VIES. Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze oficjalnej informacji w tym zakresie, ...

By |3 sierpnia 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Planowane uproszczenia w VAT w 2023 roku

W lipcu, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia zmian, ich głównym celem ma być wdrożenie szeregu uproszczeń na gruncie podatku od towarów i usług. Rozliczanie VAT ma stać się łatwiejsze i mniej czasochłonne. Projekt ma ponad to usunąć wiele zbędnych i niepotrzebnych obowiązków podatników. Kolejnym celem projektu ma być zwiększenie pewności prawa poprzez wdrożenie praktyki wynikającej z utrwalonej linii interpretacyjnej bezpośrednio do przepisów ustawy o VAT. Co więcej, przedmiotem projektu będzie ...

By |28 lipca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Nowy certyfikat klucza publicznego do usług e-dokumenty.mf.gov.pl m. in. w zakresie obsługi JPK

21 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący aktualizacji certyfikatu klucza publicznego do usług e-dokumenty.mf.gov.pl w zakresie obsługi JPK, CUK (podatek cukrowy) oraz ALK (informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml). Certyfikat zostanie zaktualizowany 28 lipca. Jak informuje MF, w tym dniu w godzinach 9:00 – 11:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty. Nowy certyfikat zostanie wystawiony przez Certum Digital Identification dla e-dokumenty.mf.gov.pl z datą ważności dla środowiska produkcyjnego od 20 lipca ‎2022 17:21:41 do 18 lipca ‎2025 15:36:51” - zaznacza resort finansów. UWAGA! Nowy certyfikat wymusza konieczność ...

By |28 lipca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Grupy VAT – konsultacje projektu objaśnień

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień w zakresie grup VAT, których termin wejścia w życie został przesunięty na 1 stycznia 2023 roku. Jednocześnie ruszyły konsultacje społeczne otwarte dla wszystkich podmiotów. Swoje uwagi do projektu można zgłaszać elektronicznie na adres "grupyVATkonsultacje@mf.gov.pl" do 29 lipca. Wśród najważniejszych zapisów projektu liczącego ponad 40 stron, można znaleźć informacje dotyczące, m.in.: zasad odliczenia podatku naliczonego (w tym według proporcji); rozliczania transakcji transgranicznych; raportowania JPK_VAT z deklaracją; zasad obiegu faktur w ramach grupy VAT; interpretacji podatkowych oraz wiążących informacji stawkowych. W objaśnieniach uwzględniono również zasady funkcjonowania grupy (m.in. informacje o zasadach powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych ...

By |19 lipca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy

Grupy VAT z dodatkowymi obowiązkami

Jak już informowaliśmy we wcześniejszym wpisie, termin wejścia w życie możliwości korzystania z preferencji związanych z założeniem Grupy VAT, został odroczony o pół roku – Grupy VAT jednak nie w lipcu. Od 1 stycznia 2023 roku podatnicy spełniający odpowiednie kryteria będą mogli tworzyć grupy podatkowe dla celów VAT. Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty, które mają ze sobą jednocześnie powiązania o charakterze finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT takiej grupy przejmie przedstawiciel. Grupa ma być traktowana jako jeden podatnik, jej wewnętrzne transakcje nie będą podlegały opodatkowaniu, fakturowaniu czy mechanizmowi podzielonej płatności. Okazuje się, że zmiana ...

By |28 czerwca 2022|Kategorie: Aktualności|Brak komentarzy
Przejdź do góry