PROBLEM KLIENTA

Naszym klientem jest jedno z największych polskich przedsiębiorstw budowlanych, działające m. in. w sektorach: infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, przemysłowej i szeroko rozumianego budownictwa kubaturowego.

Klient co miesiąc generuje kilkanaście tysięcy faktur podlegających standardowemu raportowaniu VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał związany z nimi obowiązek podatkowy.

Klient działa w branży budowalnej, do której zastosowanie mają specyficzne przepisy VAT w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W szczególnych przypadkach, obowiązek podatkowy może też powstać w dacie wystawienia faktury. W zakresie usług budowlanych i budowlano-montażowych, obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury jednak nie później, niż w ustawowym terminie na jej wystawienie, tj. 30 dni od daty wykonania usługi. W sytuacji, gdy podatnik spóźni się z wystawieniem faktury lub w ogóle jej nie wystawi, obowiązek podatkowy powstanie wówczas z chwilą upływu terminu na jej wystawienie (30 dni od wykonania usługi).

W związku z powyższym, w przypadku usług budowlanych, niezwykle ważne jest ustalenie momentu wykonania usługi. Niestety, przepisy nie dają w tym zakresie jasnych wytycznych i na przestrzeni ostatnich lat, zarówno podatnicy, fiskus, jak i sądy administracyjne nie prezentowały jednolitego stanowiska.

W 2019 roku, TSUE wydał wyrok na rzecz firmy Budimex S.A., w którym stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla momentu wykonania usługi budowlanej przyjąć datę protokołu odbioru. Ministerstwo Finansów stoi jednak na stanowisku, że należy przyjąć faktyczną datę wykonania usługi.

To wszystko powoduje, że na bazie samych danych, które raportowane są do JPK, ciężko jest zweryfikować, czy usługa budowlana została zaraportowana w prawidłowym okresie.

DOTYCHCZASOWY PROCES

W firmie w 2019 roku wdrożony został TAX INSIGHT Standard, który usprawnił pracę działu finansowo-księgowego między innymi w zakresie weryfikacji klientów pod kątem rejestracji jako podatnika VAT (weryfikacja NIP), prawidłowości rozliczania transakcji raportowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia czy też rozliczania VAT w prawidłowym okresie rozliczeniowym dla transakcji objętych momentem powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych.

Z uwagi na złożoność systemów i procedur po stronie klienta, m. in. takich jak zaangażowanie IT, obciążenie systemów bilingowych, procedura przygotowania JPK u klienta wymuszała możliwość generowania pliku wyłącznie pod koniec terminu na jego wysłanie.

Stąd też najpóźniej na 2-3 dni przed terminem złożenia JPK , w celu weryfikacji i korekty danych w zakresie ujęcia transakcji w prawidłowym okresie, generowany był plik JPK z systemu źródłowego. Transakcje były weryfikowane za pomocą TAX INSIGHT Standard, jednak ze względu na w/w specyficzne przepisy w branży klienta oraz zakres danych JPK, wyniki badań merytorycznych nie dawały 100% pewności że są prawidłowo zaraportowane. Analiza ręczna wymagała angażowania dużej ilości czasu i zasobów działu księgowego. Istniało także duże ryzyko że pod taką presją czasu weryfikacja jest niedokładna a przede wszystkim zbyt późna, gdyż kolejnym etapem po weryfikacji danych była korekta danych w systemie źródłowym oraz ponowne wygenerowanie JPK, co zbiegało się już z ostatecznym terminem wysyłki plików.

Powodowało to oczywistą potrzebę automatycznej weryfikacji poprawności kilkunastu tysięcy faktur oraz generowania danych znacznie wcześniej niż termin składania JPK_VAT (czyli okolice 25 dnia miesiąca).

ZASTOSOWANIE TAX INSIGHT ENTERPRISE

W 2021 roku, po etapie konsultacji i prac analitycznych, wdrożono spersonalizowane i dedykowane stricte dla branży budowlanej funkcjonalności, które umożliwiły klientowi proste i skuteczne raportowanie podatku VAT.

Stworzone zostały mechanizmy importu danych z pliku dedykowanego, zawierające dane rozszerzone, pozwalające na dokładną weryfikacje poprawności rozliczania podatku VAT i precyzyjne analizy momentu powstania obowiązku podatkowego.

Import z pliku dedykowanego pozwala na częste importowanie tzw. danych rozszerzonych do systemu TAX INSIGHT, pobierając dowolne, przydatne z punktu widzenia użytkownika dane z systemu źródłowego. W toku konsultacji klient określił jakie dane są mu potrzebne do precyzyjnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i na tej podstawie przygotowane zostały specjalne importery.

Dane jakich potrzebował klient to m.in.

  • Kody VAT – na podstawie których interpretowano zasadę powstania obowiązku podatkowego
  • Specyficzne daty momentu wykonania usługi zgodnie z linią orzeczniczą (np. daty rozliczenia projektów)
  • Data zatwierdzenia płatności przez upoważnionych pracowników

Przygotowane zostały także dedykowane raporty, zawierające dane rozszerzone, które w szybki sposób pozwalają klientowi na identyfikacje błędów w ewidencji i dotarcie do danych w systemie źródłowym. Stworzone zostały specjalne algorytmy badania merytorycznego, które (dużo bardziej niż standardowe dane JPK) określają prawidłowy moment powstania obowiązku podatkowego i w sposób precyzyjny weryfikowały prawidłowość rozliczenia podatku VAT.

Raporty nie obciążając systemu, dają wyraźny wykaz błędów w danych ewidencji VAT/danych źródłowych służących do raportowania VAT. Program TAX INSIGHT został dostosowany do potrzeb klienta, aby użytkownicy mogli przeglądać dane w wygodny dla siebie sposób.

KORZYŚCI JAKIE OSIĄGNĄŁ NASZ KLIENT?

  • Możliwość importu danych z systemu źródłowego w dowolnym momencie (na żądanie), bez potrzeby wykonywania czasochłonnych manualnych czynności

  • Automatyzacja procesu miesięcznego raportowania VAT w spółce i oszczędność czasu (ok. 100 godzin roboczych)

  • Możliwość weryfikacji prawidłowości rozliczenia podatku VAT

  • Szczegółowy wykaz błędów, pozwalający na ich szybsza identyfikację w systemie źródłowym oraz korekty

  • Szerszy zakres danych importowanych do systemów finansowo – księgowych, co pozwoliło na stworzenie dedykowanych badań merytorycznych i precyzyjniejsze wskazanie prawidłowego okresu rozliczania transakcji dla VAT

  • Ograniczenie do minimum ryzyka nałożenia kar administracyjnych z powodu nieprawidłowości raportowych

  • Pełna customizacja – dostosowanie systemu do potrzeb klienta

Umów się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.