PROBLEM KLIENTA

Dotychczasowy tryb sporządzania ponad 1 250 deklaracji na podatek od nieruchomości trwał kilka miesięcy i obarczony był dużym ryzykiem błędów.

Cały proces składania deklaracji trwał od listopada do końca stycznia kolejnego roku, a obsługa korekt od lutego nawet do końca listopada. Proces był zbyt czasochłonny, wymagał w tym czasie zaangażowania całego zespołu, a nawet dodatkowych osób. Ryzyko wystąpienia błędów, w szczególności błędnie podanej podstawy opodatkowania, stawki podatku, błędu rachunkowego czy innej nieprawidłowości, było bardzo realne.

DOTYCHCZASOWY PROCES

Prace rozpoczynały się już od początku listopada roku poprzedzającego termin złożenia deklaracji. W tym okresie dedykowany zespół wypełniał pierwsze strony deklaracji zawierające dane spółki.

Następnie pracownicy klienta pozyskiwali informacje o stawkach podatku, których wysokość każda gmina ustala indywidualnie i publikuje w stosownej uchwale, na swojej stronie internetowej. Uchwały publikowane są także w Dzienniku Urzędowym oraz BIP.

Wyszukiwanie uchwał gmin zawierających stawki podatku, z uwagi na liczbę gmin zajmowało kilka tygodni. Cały proces wymagał zatrudnienia dodatkowej osoby, po to, aby pracownicy działu finansowo-księgowego mogli realizować swoje standardowe działania. Nie zmieniało to faktu, że cały ten żmudny proces obarczony był błędem ludzkim, który następnie generował dodatkowe prace w postaci korekt deklaracji. Kolejnym, istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność pracy był fakt, że proces sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości pokrywał się ze szczególnie intensywnym okresem w księgowości – zamknięciem ksiąg rachunkowych za poprzedni rok.

Po zatwierdzeniu danych finansowych, zespół przystępował do uzupełniania kolejnych stron deklaracji. Ważnym etapem przed wysłaniem deklaracji do gmin było skanowanie każdej deklaracji osobno w celach archiwizacyjnych. Z uwagi na dużą ilość posiadanych obiektów, spółka nie dołączała załączników ZDN-1/ ZDN-2, które są integralną częścią deklaracji, a załączniki wygenerowane z systemów księgowych spółki, w treści odpowiadających załącznikom ZDN-1/ ZDN-2. Powyższe skutkowało między innymi, otrzymaniem blisko 500 wezwań do złożenia korekty.

“Obsługa procesu sporządzania korekt rozciągała się na cały kolejny rok kalendarzowy

ZASTOSOWANIE INTELLIGENCE REAL ESTATE TAX

W grudniu 2019 r. w Spółce wdrożono narzędzie do usprawnienia procesu składania deklaracji: I-RET. Było to unikalne na rynku narzędzie informatyczne do automatyzacji i masowego generowania deklaracji na podatek od nieruchomości.

Pozwoliło to na skrócenie procesu sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości z około 3 miesięcy do 7 dni.

Proces sporządzania deklaracji został w pierwszej kolejności skrócony o pracochłonne wyszukiwanie uchwał gmin. Narzędzie zawiera bowiem matrycę wszystkich stawek podatku od nieruchomości oraz dane wszystkich gmin w Polsce.

Zadanie Spółki zostało ograniczone do przygotowania w oparciu o system księgowy danych o nieruchomościach (położenie, forma władania, powierzchnia gruntów i budynków oraz wartość budowli) i uporządkowania danych do określonego wzoru rejestru. Tak przygotowane dane zostały zaimportowane do I-RET.

Narzędzie samo dokonuje obliczeń podatku oraz w kilkanaście minut generuje deklaracje wraz ze wszystkimi załącznikami i zapisuje je w wybranej lokalizacji sieciowej. Po sporządzeniu projektów formularzy w narzędziu można dokonać ich podglądu.

W tym kroku dla każdej gminy zostaje przygotowany oddzielny plik zawierający deklaracje wraz z załącznikami ZDN-1 i ZDN-2. Formularze są uporządkowane według nazwy gminy w kolejności alfabetycznej, co ułatwia ich wyszukiwanie. Tak zapisane pliki mogą posłużyć także dla celów archiwizacyjnych.

I-RET umożliwia również masowe drukowanie formularzy poprzez kliknięcie jednego przycisku. Z narzędzia możliwy jest także eksport arkusza do zaksięgowania podatku oraz płatności poszczególnych rat.

Prosty jest także sposób obsługi korekt deklaracji – w narzędziu możliwe jest zarządzanie obiektami podlegającymi opodatkowaniu i odnotowywanie zdarzeń zmieniających podstawę opodatkowania, tj. nabycia, zbycia, likwidacji obiektów, zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni lub wartości obiektów, tak, aby narzędzie poprawnie obliczyło kwoty podatku oraz rat dla okresów, których dotyczy składana korekta. Narzędzie umożliwia tworzenie wielu korekt, w tym także korekt za okres wcześniejszy. Ponadto zawiera ewidencję korekt ze wskazaniem okresów, których dotyczą oraz datę wygenerowania.

Wszystko to sprawia, że I-RET jest bazą do zarządzania nieruchomościami podlegającymi opodatkowaniu.

KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE PRZEZ KLIENTA:

Klient otrzymał udostępnione w narzędziu:

 • aktualne stawki deklaracji na podatek od nieruchomości

 • funkcjonalność masowego generowanie deklaracji DN-1 i załączników (ZDN-1 i ZDN-2) w oparciu o zatwierdzone dane finansowe

 • aktualne dane teleadresowe gmin

 • funkcjonalność masowego drukowania deklaracji wraz z załącznikami (ZDN-1 i ZDN-2)

 • funkcjonalność automatycznego wyliczania podatku od nieruchomości

 • funkcjonalność zarządzania bazą nieruchomości podlegających opodatkowaniu, w tym ujmowania zdarzeń zmieniających podstawę opodatkowania

0 pomyłek

zamiast 15

Spadła liczba pomyłek i błędów związanych z wypełnianiem deklaracji z kilkunastu do zera

1 osoba

zamiast 5

Zmniejszono liczbę osób zaangażowanych w proces z 5 osób w standardowym ręcznym procesie do 1 osoby w procesie automatycznym

9 dni

zamiast 90

Skrócony do minimum (z 90 do 9 dni) i uproszczony został proces generowania deklaracji i załączników

Dzięki zastosowaniu automatyzacji możliwe było zaangażowanie minimum zasobów ludzkich.

Spółka zanotowała też korzyści materialne: mniejsza liczba wydruków, mniejsze zużycie sprzętu, tuszu, brak konieczności zatrudniania dodatkowych osób. ”

KORZYŚCI JAKIE DAJE AUTOMATYZACJA I-RET

 • Aktualne stawki podatku udostępnione w narzędziu

 • Aktualne dane teleadresowe gmin udostępnione w narzędziu

 • Jednorazowe uzupełnienie danych o nieruchomościach firmy

 • Automatyczne katalogowanie, wyszukiwanie i podgląd deklaracji

 • Automatyczne wyliczanie kwoty podatku od nieruchomości i rat

 • Masowe generowanie deklaracji

 • Masowe generowanie załączników ZDN-1 i ZDN-2

 • Masowe drukowanie deklaracji wraz z załącznikami

 • Automatyczna archiwizacja deklaracji w uporządkowanych katalogach (alfabetycznie, po numerach dostawców, inne)

 • Brak konieczności skanowania deklaracji

 • Możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji

 • Automatyczne tworzenie pliku wsadowego do zaksięgowania podatku od nieruchomości

 • Automatyczne przygotowanie pliku do płatności z podziałem na raty (tytuł przelewu, nr rachunku, kwota)

 • Obsługa korekt przez narzędzie i generowanie wielu korekt, w tym za okres wcześniejszy

 • Automatyczne wyliczanie kwoty podatku od nieruchomości za miesiące objęte korektą

 • Zarządzanie ewidencją korekt, ze wskazaniem okresów, których korekty dotyczą

 • Redukcja błędów, czego efektem jest rzetelność deklaracji przygotowanych w oparciu o dane firmy

 • Krótszy czas sporządzenia deklaracji przy zaangażowaniu minimum zasobów

KONKLUZJA

I-RET jest najlepszą odpowiedzią na potrzeby firm, w których składanie deklaracji na podatek od nieruchomości jest procesem żmudnym i obarczonym ryzykiem błędów. Wdrożenie takiego rozwiązania sprawia, że rozliczanie deklaracji na podatek od nieruchomości odbywa się szybko, terminowo i bezbłędnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o I -  RET?

Umów się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.