Jak prawidłowo wypełnić poz. 98 przy sporządzaniu korekty deklaracji na podatek od nieruchomości?

Płatnicy podatku od nieruchomości mogą składać korekty deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, kiedy zaistnieje zdarzenie, które wpływa na wysokość opodatkowania w danym roku, albo kiedy popełnią błędy w „deklaracji pierwotnej”. Największe trudności podczas składania korekty deklaracji stwarza określenie kwoty podatku za miesiące, których nie objęła deklaracja (korekta deklaracji). Opublikowane objaśnienia Ministerstwa Finansów* sprawę jedynie komplikują.

Jak więc prawidłowo to zrobić?

Zasadniczo zagadnienie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy w poz. 98 należy wpisać sumę kwot rat podatku za miesiące, których nie obejmuje składana korekta, czy też należy wpisać sumę miesięcznych kwot podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji. (Objaśnienia do deklaracji – pkt 6.). Innymi słowy problem polega na tym, czy powyższe wyrażenia są tożsame, czy jednak oznaczają zupełnie co innego. Wskazana niejednoznaczność powoduje spory podatników z organami podatkowymi i prowadzi do błędnego zaokrąglenia zobowiązania podatkowego.

Należy zauważyć, że konstrukcja deklaracji DN-1 oparta jest na wyliczeniu wysokości kwoty podatku za cały rok podatkowy. W przypadku korekty stanowi ją zaś suma kwoty podatku za okres objęty deklaracją i kwoty podatku za miesiące nieobjęte deklaracją. Zatem jeśli po złożeniu korekty deklaracji DN-1, która dotyczy zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku, podatnik złoży korektę „deklaracji pierwotnej”, to wówczas powinien ponownie złożyć te korekty deklaracji, w których kwota podatku za miesiące nieobjęte deklaracją (poz. 98) ulegnie zmianie.

Powyższe oznacza, że podatki za okres objęty deklaracją oraz podatki za miesiące nieobjęte deklaracją wykazuje się jako sumy niezaokrąglonych kwot podatku, wyrażone w złotych i groszach. Na powyższe wprost wskazuje zapis w formularzu deklaracji DN-1, który w poz. 97 i 98 zawiera opis „zł” i „gr”.

Wskazówka Ministerstwa Finansów

Wracając do wyjaśnień MF, możemy w nich wyczytać, że: w poz. 98 należy podać kwotę podatku za miesiące nieobjęte deklaracją (korektą deklaracji). W przypadku pierwszej deklaracji rocznej w poz. 98 należy wpisać 0 zł, a w przypadku korekty deklaracji należy wpisać sumę kwot rat podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji.

Jednak w dalszej części broszury MF koryguje w pewnym sensie swoje stanowisko. W efekcie sposób określania poz. 98 wskazany przez MF polega na przyjęciu, że kwota podatku za miesiące nieobjęte deklaracją powinna wynikać z przeliczenia podatku rocznego proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Tym samym wysokość rocznego zobowiązania podatkowego powinna być podzielona na 12 miesięcy, a następnie pomnożona przez liczbę miesięcy nieobjętych skła-daną korektą deklaracji.

Takie też jest nasze zdanie. Odpowiadając wobec tego na pytanie, czy w poz. 98 formularza DN-1 należy wpisać sumę kwot rat podatku za miesiące, których nie obejmuje składana korekta, czy też należy wpisać sumę miesięcznych kwot podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji – wskazujemy, że prawidłowy jest drugi wariant.

*Broszura do formularza „deklaracja na podatek od nieruchomości” – DN-1(1) oraz załączników ZDN-1(1) i ZDN-2(1), Ministerstwo Finansów, [on-line], [dostęp: 19.11.2021]. Dostępny w WWW: <https://www.podatki.gov.pl/media/5740/mf-broszura-dn-1.pdf>

autor: Sebastian Gumiela, Partner i doradca podatkowy GWW

Chcesz wiedzieć wszystko o rozliczaniu podatku od nieruchomości?

Pobierz nasz kompleksowy poradnik!

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.