Nowy Jednolity Plik Kontrolny, wprowadzony od 2020 roku dostarczył administracji skarbowej ogromną ilość informacji. Analizą danych zajmuje się Departament Analiz Ministerstwa Finansów. Został on wyznaczony do realizowania zadań w zakresie JPK VAT, w tym w szczególności monitorowania i rozwoju raportów.

Raporty oparte na JPK

Do tej pory administracja skarbowa analizowała dane z JPK tworząc między innymi następujące rodzaje raportów:

  • raport R 1.1. – podmioty deklarujące różne wartości podatku należnego/naliczonego pomiędzy deklaracją VAT-7/VAT-7K a plikiem JPK_VAT
  • raport 1.2 – podmioty, które w rejestrze zakupów wykazały kwotę podatku naliczonego wyższą od kwoty podatku należnego wykazanego w rejestrze sprzedaży przez kontrahenta w poszczególnych transakcjach
  • raport R.2 – podmioty, które w swoim rejestrze zakupów uwzględniły faktury VAT wystawione przez kontrahentów krajowych nieposiadających otwartego obowiązku VAT na dzień wystawienia faktury
  • raport 3.1 – niezgodności między JPK_VAT a deklaracją VAT-UE w zakresie wartości wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług (WŚU) Raport R.3.1

W szczególnym zainteresowaniu fiskusa znajduje się analiza danych o transakcjach podmiotów gospodarczych. Można przypuszczać, że porównywanie dotyczy poszczególnych faktur. Faktura, która zostanie wykazana w JPK przedsiębiorcy po stronie zakupów będzie musiała znaleźć swoje odzwierciedlenie w JPK dostawcy po stronie sprzedaży. Takie „łączenie” faktur pozwala na wykrywanie nadużyć w podatku VAT. Będzie ono jednak skuteczne dopiero wtedy, gdy dane zawarte w JPK nie będą zawierały pomyłek uniemożliwiających identyfikację transakcji. Dlatego administracja skarbowa kładzie szczególny nacisk na prawidłowość przesyłanych danych.

Czynności sprawdzające a nowy JPK

Naczelnik urzędu skarbowego od 1 lipca br. dysponuje wszelkimi danymi, które są konieczne dla stwierdzenia formalnej poprawności składanych deklaracji. Dysponuje on ewidencją, której zapisy są podstawą do sporządzenia deklaracji VAT czyli części deklaracyjnej nowego JPK. Wszelkie czynności zmierzające do zweryfikowania terminowości składania deklaracji czy ich formalnej poprawności można określić jako czynności sprawdzające. Co więcej, naczelnik urzędu skarbowego w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, ma obowiązek dokonać jej korekty. W przypadkach, gdy zmiana nie przekracza kwoty 5000 zł naczelnik koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień oraz doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji. Dysponując informacją z ewidencji VAT naczelnik będzie zobowiązany skorygować oczywiste omyłki lub błędy rachunkowe w deklaracji.

Obszary pod szczególnym nadzorem

Szczególnie interesujące dla fiskusa grupy towarów i usług zostały wyraźnie wskazane. Przedsiębiorcy muszą je oznaczać w składanym JPK_VAT. Podmioty dokonujące obrotu napojami alkoholowymi, wyrobami tytoniowymi, odpadami, olejem opałowym, paliwami, urządzeniami elektronicznymi, pojazdami, częściami samochodowymi, budynkami i budowlami oraz lekami mogą się spodziewać, że ich JPK będą przedmiotem pogłębionych analiz. To samo dotyczy świadczenia usług niematerialnych, transportowych i magazynowych oraz przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Odpowiednio oznaczona powinna zostać sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Administracja skarbowa może zidentyfikować wszystkie podmioty zajmujące się sprzedażą wysyłkową i ustalić skąd pochodzi towar będący przedmiotem tej sprzedaży. Kolejnym obszarem szczególnego zainteresowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów nie będących podatnikami VAT. Fiskus chce mieć wiedzę na temat podmiotów powiązanych czyli takich, w których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na inny podmiot. Takiemu oznaczeniu będzie podlegać np. faktura wystawiona przez spółkę cywilną, jeżeli została wystawiona dla wspólnika tej spółki. Jeżeli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz dostawa poza terytorium kraju odbywa się w ramach tzw. transakcji trójstronnej, drugi w kolejności podatnik powinien dokonać odpowiedniego oznaczenia w ewidencji. Oznaczone powinny zostać wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, następujące po ich imporcie w ramach procedur celnych 42 i 63. Obowiązek stosowania oznaczeń dotyczy świadczenia usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży. Przedsiębiorcy będą musieli oznaczać transakcje związane z bonami jednego lub różnego przeznaczenia. W praktyce są bony te to najczęściej karty prezentowe.

Szczególnym przypadkiem jest obowiązek oznaczania transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Ten obowiązek został w przepisach wykonawczych wymieniony dwukrotnie. Można założyć, że stanowi to pomyłkę w procesie legislacyjnym, jednak nie ulega wątpliwości, że te transakcje będą przedmiotem szczególnego zainteresowania fiskusa.

Można przypuszczać, że we wszystkich wymienionych obszarach, do których odnosi się obowiązek oznaczania wykryta została wysoka ilość nieprawidłowości, dlatego też te obszary mogą szczególnie interesować administrację skarbową.

WRO – System

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) otrzymali dostęp do plików JPK_VAT poprzez aplikację WRO-System w kwietniu 2017 r. Do analizy JPK wykorzystywane były dwa moduły – moduł Transakcje umożliwiający wyszukiwanie podmiotów w rejestrach sprzedaży i zakupu na podstawie plików JPK_VAT złożonych we wskazanym okresie oraz moduł Raporty służący do weryfikacji i obsługi rozbieżności przekazywanych z raportów automatycznych generowanych przez narzędzie Analizator JPK. Można przewidywać, że w związku ze znacznym zwiększeniem informacji przekazywanych w nowym JPK, system będzie uzyskiwał nowe funkcjonalności i zwiększy możliwości analityczne. Dla przedsiębiorców oznacza to jednak, że prędzej czy później wszystkie błędy i nieprawidłowości zostaną wykryte i odpowiednio wykorzystane przez skarbówkę.

Autor: Marcin Kopczyk, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz zajmuje się rozwijaniem narzędzi działu e-podatki, w szczególności TAX INSIGHT- autorskiego programu kancelarii GWW, służącej do weryfikowania i kontroli informacji udostępnianych organom podatkowym o stanie bieżących rozliczeń w postaci plików JPK_VAT. Wcześniej pracował w administracji skarbowej jako Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów. W latach 2018-2019 członek Państwowej Komisji ds. doradztwa podatkowego.

 

Sprawdź, jak możemy pomóc Ci w poprawnym raportowaniu pliku JPK_VAT. Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Umów się na bezpłatną prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.