Jak już powszechnie wiadomo, od 1 stycznia 2024 r. podatnicy będą zobligowani do wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Wejście obligatoryjnej komunikacji pomiędzy sprzedawcą a nabywcami, za pośrednictwem ministerialnego systemu, nierozerwalnie związane jest z wprowadzeniem sankcji za nieprzestrzeganie tego obowiązku. Co istotne naczelnicy urzędów skarbowych otrzymają możliwość ich nałożenia już od lipca 2024 r.

Jak wynika z opublikowanego w grudniu projektu ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF, w każdym przypadku, gdy sprzedawca wbrew obowiązkowi nie wystawi faktury, za pośrednictwem systemu, będzie podlegał karze pieniężnej do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na takiej niezaraportowanej w KSeF Fakturze.

Natomiast w przypadku, gdy faktura co prawda zostanie przekazana za pośrednictwem KSeF, jednakże nie będzie zawierała informacji o wysokości podatku VAT, na sprzedawcę zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości do 18,7% wysokości kwoty należności wykazanej ogółem na takiej fakturze.

Analogiczną sankcje przewidziano w przypadku, gdy:

  • Sprzedawca nie zaraportuje do KSeF faktury VAT wystawionej w okresie, w którym system KSeF uległ awarii wystawili fakturę elektroniczną;
  • Podatnik w okresie awarii KSeF wystawił fakturę w postaci elektronicznej niezgodnie z udostępnionym wzorem.

W opisanych powyżej przypadkach kara pieniężna będzie nie niższa niż 1000 zł. Projekt ustawy przewiduje, również jeszcze jedną sankcje za nieterminowe zaraportowanie faktury do KSeF. W takim przypadku kara wyniesie co najmniej 500 zł.

Kary pieniężne będą nakładane przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji i co do zasady uiszczane będą bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu kary. Oznacza to, że w sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu będą stosowane przepisy m.in. art. 189d KPA. Tym samym wysokość ewentualne kary będzie uzależniona od wagi popełnionego wykroczenia. Tym samym organy powinny stosować miarkowanie kar w zależności od skali naruszenia.

Warto również zauważyć, że od 1 stycznia 2025 r. znikną z obiegu faktury wystawiane przy użyciu kas fiskalnych. Ponadto paragon do 450 zł nie będzie już uznawany za fakturę.

Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad opublikowaniem ostatecznej formy projektu stąd trudno wnioskować, czy i w jaki sposób MF uwzględni zgłaszane w trakcie konsultacji wątpliwości. A te wiążą się zwłaszcza z istotną kwestią wynikającą z przepisów unijnych tj. zasady proporcjonalności (to co niezbędne do osiągnięcia celu), co w tym przypadku oznacza, że naczelnik urzędu skarbowego będzie musiał zostać realnie wyposażony w możliwość miarkowania nakładanej sankcji, przy uwzględnieniu charakteru i wagi naruszenia, którego ukaraniu służy tan sankcja oraz sposobu ustalenia tej kwoty. Pytanie czy przewidziane kwoty minimalne w każdym przypadku będą mogły być uznane za proporcjonalne? Są to kwestie, które zapewne będą do wyjaśnienia w niedalekiej przyszłości.

Autor: Damian Nalazek, prawnik w TAX INSIGHT

Opublikowano: 30 stycznia 2023

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.