1 października 2020 ROKU weszły w życie przepisy wprowadzające Nowy Jednolity Plik Kontrolny. Na podatników nałożono obowiązek przesyłania urzędom skarbowym prowadzonych ewidencji VAT, a nie jak dotychczas jedynie informacji o tych ewidencjach. Jednolity plik ma zawierać ewidencję, deklarację VAT oraz dodatkowe informacje, które mają pomóc w identyfikowaniu obszarów, w których występują nadużycia. Administracja skarbowa zadbała także o to, aby podatnicy nie lekceważyli nowych obowiązków. Temu celowi ma służyć system kar, towarzyszący wprowadzaniu nowego JPK.

Ulubione zajęcie administracji skarbowej – kontrola obszarów w których występują nadużycia

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dała ministrowi do spraw finansów publicznych uprawnienie do określenia co powinna zawierać ewidencja przesyłana w ramach nowego JPK. W rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie określony został szczegółowy zakres danych, które powinna zawierać przesyłana przez podatnika ewidencja i deklaracja VAT. Decydującą rolę przy określaniu tego zakresu pełni możliwość dokonywania kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy. Dla administracji skarbowej niezwykle ważna jest także możliwość identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia lub narażonych na te nadużycia. Temu właśnie celowi ma służyć wprowadzenie nowych oznaczeń – tzw. GTU. Grupy Towarowo Usługowe, bo takie jest rozwinięcie skrótu GTU, spędza sen z powiek wielu podatnikom. Mając na uwadze nowe sankcje, o których pisaliśmy już na Blogu pozostaje pytanie, czy przedsiębiorcy dysponują wystarczającą wiedzą , aby prawidłowo dokonać oznaczeń GTU.

Oznaczenia GTU dla piwa, paliwa, pojazdów i papierosów…

W prowadzone 1 października przepisy zobowiązują podatników, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, do przesłania do urzędu skarbowego JPK_V7M lub JPK_V7K po raz pierwszy w terminie do 25 listopada 2020r. W przesłanych ewidencjach podatnicy zostali zobowiązani do dokonania oznaczeń – kodów GTU (od GTU_01 do GTU_13). Ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące dostawy:

 • napojów alkoholowych – oznaczenie „01”,
 • paliw – oznaczenie „02”,
 • oleju opałowego – oznaczenie „03”,
 • wyrobów tytoniowych – oznaczenie „04”,
 • odpadów – oznaczenie „05”,
 • urządzeń oraz części elektronicznych – oznaczenie „06”,
 • pojazdów i części samochodowych – oznaczenie „07”,
 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”,
 • leków oraz wyrobów medycznych – oznaczenie „09”,
 • budynków i budowli – oznaczenie „10”.

Ewidencja powinna zawierać także oznaczenia dotyczące świadczenia usług:

 • w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – oznaczenie „11”,
 • o charakterze niematerialnym – oznaczenie „12”,
 • transportowych i gospodarki magazynowej – oznaczenie „13”.

Kategorie oznaczeń

Jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług znajdujących się w wymienionych kategoriach, należy dokładnie zweryfikować, czy rzeczywiście dokonywana dostawa lub świadczona usługa znajdują się w kategorii określonej w rozporządzeniu wykonawczym. Przykładowo, nie każda dostawa odpadów będzie podlegała oznaczeniu. Będą to wyłącznie odpady, o których mowa w pozycjach 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Także świadczenie usług znajdujących się w danej kategorii nie musi automatycznie oznaczać obowiązku oznaczania.

Oznaczenia GTU_12 kiedy i dla jakich usług?

I tak na przykład oznaczenie „12” należy nadać wyłącznie usługom niematerialnym doradczym, księgowym, prawnym, zarządczym, szkoleniowym, marketingowym, firm centralnych, reklamowym, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Należy przy tym pamiętać, że oznaczanie kodami GTU dotyczy także usług refakturowanych, o ile zaliczają się do katalogu usług podlegających oznaczaniu.

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, znajdujących się w grupie będącej przedmiotem szczególnego zainteresowania fiskusa, podatnik powinien więc sięgnąć do rozporządzenia i zweryfikować, czy na pewno usługa lub towar jest objęty obowiązkiem dokonywania oznaczeń. Jedynie w przypadku dostaw budynków, budowli oraz gruntów, obowiązkiem oznaczania została objęta cała grupa i w przepisach wykonawczych nie została ona dodatkowo doprecyzowana. W każdym innym przypadku rozporządzenie takie uszczegółowienie zawiera.

Incydentalne dostawy towarów i świadczenie usług a oznaczenia

Przygotowując się do dokonywania oznaczeń, większość przedsiębiorców dokona zapewne dokładnej weryfikacji, czy sprzedawane przez nich towary lub świadczone usługi zostały objęte obowiązkiem oznaczania kodami GTU. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dostawy towarów lub świadczenie usług pojawiające się incydentalnie. Jeżeli np. podmiot zajmujący się sprzedażą alkoholu dokona dostawy będącej jego własnością gruntu, powinien pamiętać, że także taka dostawa musi zostać oznaczona kodem „10”. Dokonując jednorazowej dostawy towaru lub świadczenia usługi, łatwo zapomnieć o ciążącym obowiązku dokonywania odpowiedniego oznaczenia, a tym samym przesłać do urzędu skarbowego wadliwy JPK_V7.

Są też wyjątki….

Nie zawsze towary i usługi wskazane w rozporządzeniu podlegają oznaczaniu kodami GTU. Takich oznaczeń nie należy stosować do raportów fiskalnych. Nawet jeżeli w raporcie fiskalnym zawarte są dane dotyczące sprzedaży towarów lub usług należących do którejkolwiek z kategorii oznaczanej kodami GTU, jedynym prawidłowym oznaczeniem w takim przypadku będzie „RO”. Tylko tym oznaczeniem, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym powinien być oznaczony dokument zbiorczy wewnętrzny, zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

Dokonywanie oznaczeń kodami GTU rodzi z pewnością wiele wątpliwości i wymaga odpowiedzi na szereg pytań. Prowadzone przez TAX-INSIGHT webinaria są ciekawym źródłem informacji o tematyce dotyczącej nowego JPK, w tym także oznaczeń kodami GTU. W kolejnych artykułach na naszym Blogu postaramy się rozwiać wątpliwości i udzielić odpowiedzi w obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem podatników.

Sprawdź, jak możemy pomóc Ci w poprawnym raportowaniu pliku JPK_VAT. Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.