Wprowadzenie oznaczeń w Jednolitym Pliku Kontrolnym spowodowało wiele niejasności i pojawiających się w związku z tym pytań podatników. Praktycznie w ewidencji każdego podmiotu, niezależnie od swojej wielkości czy struktury może wystąpić transakcja podlegająca oznaczaniu. Dlatego każdy podmiot w teorii powinien badać szczegółowo powiązania rodzinne swoich kontrahentów. W praktyce jednak takie działania byłyby ciężkie do przeprowadzenia i wiązałyby się z wieloma utrudnieniami dla podatnika.

Znaczący wpływ

Ewidencja VAT powinna zawierać oznaczenia istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. Nie podlegają oznaczeniu powiązania wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu przysposobienia.

Kluczowym terminem podczas ustalania czy pomiędzy podmiotami występują, powiązania jest znaczący wpływ. Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

  1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  • a) udziałów w kapitale, lub
  • b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • c) udziałów lub praw do udziału w zyskach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
    3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Jeżeli znaczący wpływ ma miejsce, pomiędzy podmiotami występują powiązania i konieczne jest zastosowanie oznaczenia TP.

Taki sam rezultat wystąpi w przypadku, gdy jednym z kontrahentów jest małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta. W praktyce, w pierwszej kolejności należy ustalić czy nabywca, dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie wywiera znaczącego wpływu na swojego kontrahenta. Należy przy tym sprawdzić czy jeden z kontrahentów nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby fizycznej, wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta.

Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Stopień powinowactwa określa się według stopnia pokrewieństwa. Powiązanymi są więc: ojciec, matka, rodzice, syn, córka, dziecko, dziadek, babka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, żona, mąż, ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, mąż córki, żona syna, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, żona brata oraz mąż siostry. Relacje prawne powinowactwa nie ustają wraz z ustaniem małżeństwa (wyjątkiem jest jego unieważnienie).
Do podmiotów powiązanych należą także spółki niemające osobowości prawnej i jej wspólnicy oraz podatnik i jego zagraniczny zakład.

Transakcje zwolnione przedmiotowo

Koniecznością oznaczenia znacznikiem TP mogą być objęte również transakcje zwolnione przedmiotowo, dla których nie ma obowiązku wystawiania faktur. Zwolnieniem przedmiotowym jest objęta między innymi dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Takiemu zwolnieniu podlegają również usługi finansowe. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych przedmiotowo, a także nieodpłatne przekazanie towarów lub świadczenie usług może zostać objęte dokumentem wewnętrznym oznaczanym znacznikiem WEW. W przypadku wystąpienia powiązań między kontrahentami może wystąpić dodatkowo konieczność zastosowania znacznika TP.

Opublikowano: 15 września 2021

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.