Część podatników rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października wprowadzony zostaje obowiązek przesyłania do US ewidencji wraz z deklaracją w jednym pliku JPK. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do przesyłania ewidencji VAT za dwa pierwsze miesiące kwartału oraz do przesyłania ewidencji wraz z deklaracją za trzeci miesiąc tego kwartału.

Deklaracje kwartalne dla małych podatników

Generalną zasadą jest obowiązek składania przez podatników w urzędzie skarbowym deklaracji VAT za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Część podatników składa deklaracje kwartalnie. Do tej grupy należą mali podatnicy, którzy spełniają dodatkowe wymagania, wyszczególnione w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mały podatnik – kryteria

Małym podatnikiem jest płatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro. W przypadku świadczenia niektórych rodzajów usług, np. maklerskich, agencyjnych czy zarządzania funduszami inwestycyjnymi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia nie powinna przekroczyć w poprzednim roku kwoty 45 000 euro. JPK_VAT 7 miesięcznie i kwartalnie
Od 1 października podatnicy VAT będą przesyłać JPK_VAT w dwóch wariantach: JPK_V7M dla rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla rozliczających się kwartalnie. Zgodnie z art. 109 ust 3c podatnicy rozliczający się kwartalnie będą obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego samą ewidencję VAT za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Za ostatni miesiąc kwartału obowiązek ten obok ewidencji obejmie również deklarację.

Podatnicy korzystający z kwartalnego rozliczenia podatku VAT ujmą w ewidencji za pierwszy oraz drugi miesiąc kwartału zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego. Nie ma tu znaczenia fakt, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej w trzecim miesiącu kwartału. Taka sama zasada dotyczy oczywiście ewidencji za trzeci miesiąc danego kwartału.

Kiedy ewidencja a kiedy deklaracja?

Podatnicy powinni przesyłać prowadzoną ewidencję do urzędu skarbowego każdego miesiąca.

Niezależnie od tego czy rozliczają podatek VAT miesięcznie czy kwartalnie. Przesyłany JPK_V7K powinien więc w każdym miesiącu mieć wypełnioną część ewidencyjną i w ostatnim miesiącu kwartału również część deklaracyjną. Za dwa pierwsze miesiące kwartału w JPK-V7K powinny zostać wypełnione następujące elementy w pliku XML: Nagłówek, Podmiot1 oraz Ewidencja. Za ostatni miesiąc kwartału należy dodatkowo wypełnić element Deklaracja. Należy też pamiętać że część ewidencyjna za trzeci miesiąc kwartału dotyczy tylko tego miesiąca. Natomiast część deklaracyjna odnosi się do trzech miesięcy kwartału, za jaki składany jest JPK_V7K.

Korekty deklaracji kwartalnych

Część podatników może spotkać się z sytuacją, w której konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji kwartalnej JPK_V7K. Korekty takiej należy dokonać wyłącznie w części deklaracyjnej. Wypełnieniu podlegać więc będą następujące elementy: Nagłówek, Podmiot1 oraz Deklaracja. Ponieważ pole Miesiąc w elemencie Nagłówek jest obowiązkowe, dokonując korekty deklaracji należy wpisać w nim odpowiednio: dla pierwszego kwartału – 3, dla drugiego kwartału – 6, dla trzeciego kwartału – 9 oraz dla czwartego kwartału 12.

Podatnik, który rozlicza się kwartalnie, ma możliwość rozpocząć złożenie deklaracji podatkowych za okresy miesięczne. Może się to jednak stać dopiero po upływie 4 kwartałów, za które przedsiębiorca składał deklaracje kwartalne. W takiej sytuacji może on rozpocząć przesyłanie do urzędu skarbowego JPK_V7M.

Należy jednak pamiętać, że warunkiem miesięcznego rozliczania podatku VAT będzie pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy

Zawiadomienie takie powinno zostać dokonane najpóźniej do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu za który deklaracja jest składana.

Sprawdź, jak możemy pomóc Ci w poprawnym raportowaniu pliku JPK_VAT. Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.