Pierwsze doświadczenia z nowym JPK nie napawają optymizmem. Duża liczba nieprecyzyjnych i  niespójnych zapisów dotyczących JPK_V7 powoduje spore zamieszanie.

W rozporządzeniu, broszurze informacyjnej oraz w odpowiedziach na pytania udzielonych przez Ministerstwo Finansów można znaleźć sprzeczne informacje. Można zakładać, że w pierwszym okresie funkcjonowania nowego JPK liczba popełnianych błędów będzie bardzo duża. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy będzie konieczność dokonywania korekt błędnych zapisów. Szczególnie dużo pytań dotyczy prawidłowego oznaczania grup towarowo usługowych, tzw. GTU. Warto więc przyjrzeć się bliżej korektom błędów w oznaczeniach GTU.

W przesyłanych do urzędu skarbowego ewidencjach podatnicy zostali zobowiązani do dokonania odpowiednich oznaczeń GTU (od GTU_01 do GTU_13).

Oznaczenia GTU dotyczące dostawy towarów.

Ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące dostawy:

 • napojów alkoholowych – oznaczenie „01”,
 • paliw – oznaczenie „02”,
 • oleju opałowego – oznaczenie „03”,
 • wyrobów tytoniowych – oznaczenie „04”,
 • odpadów – oznaczenie „05”,
 • urządzeń oraz części elektronicznych – oznaczenie „06”,
 • pojazdów i części samochodowych – oznaczenie „07”,
 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”,
 • leków oraz wyrobów medycznych – oznaczenie „09”,
 • budynków i budowli – oznaczenie „10”.

Oznaczenia GTU dotyczące świadczenia usług

Ewidencja powinna zawierać także oznaczenia dotyczące świadczenia usług:

 • w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – oznaczenie „11”,
 • o charakterze niematerialnym – oznaczenie „12”,
 • transportowych i gospodarki magazynowej – oznaczenie „13”.

Poszczególne grupy towarowo usługowe, podlegające obowiązkowi oznaczania zostały określone w rozporządzeniu. Podatnicy często mają jednak problem z precyzyjnym zakwalifikowaniem towarów i usług do poszczególnych grup.

Oznaczenia usług niematerialnych

Szczególnie często pojawiają się pytania dotyczące oznaczenia GTU 12, czyli usług o charakterze niematerialnym. Zgodnie z rozporządzeniem oznaczenie to należy nadać wyłącznie usługom: doradczym, księgowym, prawnym, zarządczym, szkoleniowym, marketingowym, firm centralnych, reklamowym, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. W rozporządzeniu nie doprecyzowano jednak w jaki sposób definiować wskazane rodzaje usług. W pytaniach i odpowiedziach Ministerstwo Finansów z zadziwiającą szczerością przyznaje, że w ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych usług o charakterze niematerialnym. I podaje wskazówkę, zgodnie z którą zapisy te należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.

GTU 12 i i niejasności w klasyfikacji

Do każdej z wymienionych rodzajów usług niematerialnych przyporządkowano także pewne numery, chociaż nie podano rodzaju klasyfikacji. Można przypuszczać, że dotyczą one Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Niestety, także w tym przypadku znaleźć można wiele niekonsekwencji prowadzących do nieporozumień. Dla przykładu grupa 70.2 USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM obejmuje klasę 70.21 USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI. Pomimo tego, że usługi public relations zostały zakwalifikowane do grupy usług doradztwa związanych z zarządzaniem, nie wskazano ich jako podlegających oznaczeniu GTU 12. Takiemu oznaczeniu podlegają natomiast usługi reklamowe oraz marketingowe.

PKWiU? CN? A może załącznik do ustawy?

W przyjętym w rozporządzeniu sposobie określania grup towarowo usługowych podlegających oznaczaniu wykorzystano różne sposoby definiowania towarów i usług. Wachlarz ten obejmuje odniesienia do przepisów o podatku akcyzowym, do ustawy VAT, załączników do ustawy VAT, Nomenklatury Scalonej (CN), ustawy Prawo Farmaceutyczne, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz do PKWiU 2015. W niektórych przypadkach w ogóle nie doprecyzowano zakresu znaczeniowego towarów i usług. Biorąc pod uwagę skomplikowany sposób określania GTU podlegającego oznaczaniu, można założyć, że w wielu przypadkach kolejnym krokiem podatników będzie dokonywanie korekt oznaczeń.

Korygowanie GTU

Zakładając, że faktura została wystawiona prawidłowo, możliwe są dwa sposoby dokonywania takich korekt:

1. Zastąpienie błędnego zapisu prawidłowym, – taka metoda jest preferowana, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku,

2. Dokonanie dwóch zapisów. Pierwszy o charakterze storna – obejmuje te same dane, ze znakiem minus przy kwotach oraz ponowne błędne oznaczenia GTU. Kolejny zapis zawiera dane, łącznie  prawidłowymi oznaczeniami GTU.

Podatnicy chcący w prawidłowy sposób wywiązywać się z nowych obowiązków napotykają liczne problemy. Niepokój wzbudzają szczególnie nowe regulacje dotyczące kar nakładanych za popełnione błędy. Sankcjom poświęciliśmy już uwagę w kilku artykułach na naszym blogu. Ciekawym źródłem informacji w tym zakresie są również prowadzone przez TAX-INSIGHT webinaria. W kolejnych artykułach postaramy się rozwiać pojawiające się wątpliwości. Zapraszamy do lektury.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.