Czy pełnomocnicy mogą wysyłać deklaracje na podatek od nieruchomości elektronicznie, czy tylko w formie papierowej?

Zanim rozwiana zostanie wątpliwość zawarta w tytule, w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest wysyłanie deklaracji na podatek od nieruchomości w formie elektronicznej. Przepis stanowi, że jeżeli odrębne regulacje nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a § 1 ordynacji podatkowej). Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy (art. 3d ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 6 ust. 9a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób przesyłania deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje, określa rozporządzenie Ministra Finansów z 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Można zatem jednoznacznie ustalić, że deklaracje DN-1 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym, że fakt ten reguluje ustawodawca i Ministerstwo Finansów, gminy nie mają już władztwa w zakresie decydowania o tym, czy deklaracje podatkowe mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czy też nie.

Prawomocność złożenia deklaracji przez pełnomocnika. Polemika z organami

Ponadto ww. przepis jasno wskazuje, iż jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta (art. 80a § 1 ordynacji podatkowej). Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełno-mocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji (art. 80b ordynacji podatkowej).

W tym zakresie brak jakiegokolwiek przepisu, który wyłączałby możliwość, by pełnomocnik podpisywał deklarację na podatek od nieruchomości elektronicznie (jak np. MDR-3). Tym samym nie podzielamy zdania części organów podatkowych, jakoby pełnomocnicy nie mogli podpisywać deklaracji elektronicznej.

Odnosząc się do natomiast stanowiska organów, mówiącego, że jedynie osoby uprawnione do reprezentacji wpisane w KRS i pełnomocnik ogólny mogą wysyłać deklaracje elektroniczne, należy stwierdzić, że stanowisko nie znajduje podstaw w przepisach prawa. Pomijając możliwość podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości przez członków zarządu spółek czy kontrahentów i skupiając się na pełnomocniku, uważamy, że pełnomocnik ogólny nie może podpisać deklaracji elektronicznej.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji ma bowiem charakter pełnomocnictwa szczególnego. Przypomnieć należy, że przepis art. 138a § 2 ordynacji podatkowej przewiduje pełnomocnictwo ogólne, szczególne albo do doręczeń.

Pełnomocnictwo ogólne, zgodnie z art. 138d § 1 i 3 ordynacji podatkowej, upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.

Pełnomocnictwo szczególne, na mocy art. 138e § 1 i 2 ordynacji podatkowej, upoważnia do działania jedynie we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym. Pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych za podatnika. To dwa odrębne rodzaje pełnomocnictw, przy czym pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji upoważnia jedynie do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika.


autor: Sebastian Gumiela, Partner i doradca podatkowy GWW

Chcesz wiedzieć wszystko o rozliczeniu podatku od nieruchomości?

Pobierz nasz kompleksowy poradnik!

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.