Pomimo tego, że przepisy dotyczące nowego JPK zaczęły obowiązywać w 2020r., dopiero rok 2021 może się okazać dla podatników przełomowy. Analiza otrzymanych przez urzędy skarbowe plików JPK_V7, szczególnie ta dokonywana centralnie, przy zaangażowaniu zaawansowanych algorytmów, wymaga sporo czasu. Decydujące znaczenie mają ogromne ilości przetwarzanych danych oraz konieczność przesyłania do poszczególnych urzędów skarbowych raportów o wykrytych nieprawidłowościach. Pierwsze efekty tych działań będą dla podatników widoczne prawdopodobnie po kilku miesiącach.

Źródła prawa

Dla podatników chcących w sposób prawidłowy wywiązywać się ze swoich obowiązków, wprowadzenie nowego JPK wiąże się z wieloma wątpliwościami. Istnieje kilka źródeł informacji o tym, w jaki sposób postępować i jak uniknąć narażenia się na negatywne konsekwencje ewentualnych błędów. Podatnik w pierwszej kolejności powinien brać pod uwagę obowiązujące przepisy podatkowe.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są:

  • ustawa o podatku od towarów i usług,
  • rozporządzenia wydane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

Szczególne znaczenie ma tutaj Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozbieżności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą i Q&A

Ministerstwo Finansów, w celu ułatwienia podatnikom prawidłowego wypełniania obowiązków, udostępniło na swoich stronach szereg wskazówek.

Zawarto w dwóch opracowaniach:

  • w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją oraz
  • w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK.

Wiele zawartych w nich informacji jest bardzo przydatna podczas sporządzania JPK.

Istnieje jednak sporo nieścisłości i sprzeczności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą informacyjną oraz udzielonymi przez ministerstwo odpowiedziami na nurtujące podatników pytania. Taka sytuacja prowadzi do pojawiających się wątpliwości oraz towarzyszącej im niepewności, jakie rozwiązania należy zastosować. Ma to tym bardziej istotne znaczenie, że wiele ewentualnych błędów może znaleźć swoje konsekwencje w dotkliwych karach przewidzianych w nowych przepisach.

Prymat przepisów nad wyjaśnieniami

Można założyć, że dostrzeżone sprzeczności i wątpliwości zostaną przez administrację skarbową wyjaśnione. Zanim jednak Ministerstwo Finansów odniesie się do tego, jak prawidłowo realizować swoje obowiązki, należy podjąć decyzję, który sposób postępowania jest zgodny z prawem.

Podstawową zasadą, o której należy pamiętać jest działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

Jeżeli wskazówki zawarte w broszurze informacyjnej czy też w odpowiedziach na pytania są sprzeczne z brzmieniem przepisów ustawy i rozporządzenia, należy się kierować tymi przepisami. Przedstawiony w broszurze, pytaniach i odpowiedziach zalecany sposób działania, nie jest źródłem prawa. Może on być traktowany jedynie jako pogląd urzędników Ministerstwa Finansów. Dlatego też w przypadku ewidentnych sprzeczności, jedyną prawidłową metodą działania jest stosowanie obowiązujących przepisów.

Co z tą datą wpływu?

Z tego typu rozbieżnością można się spotkać w przypadku daty wpływu faktury. Zgodnie z treścią wyjaśnień zamieszczonych w broszurze informacyjnej dotyczącej JPK_V7M, w przypadku gdy data wpływu faktury nie różni się od daty jej wystawienia (w strukturze pole to nazywa się „Data Zakupu”) pole to pozostaje puste. Zgodnie jednak z §11 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia ewidencja pozwalająca na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego musi zawierać datę wpływu faktury lub dokumentu, w każdym przypadku wskazanym w §11 ust. 3 pkt 1 oraz 5 rozporządzenia (m.in. zakupy krajowe, WNT, import usług).

Wyjątkiem wskazanym w rozporządzeniu jest jedynie przypadek faktur dotyczących transakcji z rolnikami ryczałtowymi (oznaczanych jako VAT_RR; co jest oczywiste biorąc pod uwagę, że fakturę taką wystawia nabywca).

Data wpływu ma znaczenie

Data wpływu faktury to podstawowy i najważniejszy parametr pozwalający na ustalenie prawidłowości odliczenia podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT prawo do obniżenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Data wpływu dokumentu może mieć wpływ na moment realizacji prawa do odliczenia podatku w transakcjach WNT czy import usług. Zatem, data wpływu dokumentu jest kluczową daną, która wpływa na jakość ewidencji i prawidłowość rozliczeń podatku naliczonego w deklaracji.

Zgodnie z tym, co zostało wcześniej powiedziane, data wpływu faktury powinna być więc zamieszczana w każdym przypadku (poza fakturami dotyczącymi transakcji z rolnikami ryczałtowymi). Pomimo tego, że w broszurze informacyjnej wskazano inaczej, takie postępowanie będzie zgodne z treścią rozporządzenia.

Dostrzegając pojawiające się sprzeczności – takie jak opisana w dzisiejszym wpisie – podejmujemy działania, w celu wyeliminowania tego typu sytuacji. Dopóki jednak odpowiednie zapisy nie zostaną zmienione lub wyjaśnione zachęcamy podatników do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw i rozporządzeń.

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.