25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowe regulacje, towarzyszące wprowadzeniu JPK_V7 przewidują system oznaczeń, który wzbudza wiele wątpliwości. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, tzw. GTU. Oznaczenia procedur podatkowych oraz niektórych dowodów sprzedaży i nabycia. Wszystkie ww. sprawiają podatnikom wiele trudności. W naszym cyklu, dotyczącym popełnianych błędów w nowym JPK, przedstawiamy odpowiedzi nanajczęściej pojawiające się pytania. Tym razem zajmiemy się oznaczeniami faktur wystawianych do paragonów.

Faktury podlegające oznaczeniu „FP”

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, ewidencja powinna zawierać oznaczenie „FP” w przypadku faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy. Do tej kategorii należą faktury wystawiane do paragonów fiskalnych. Oznaczenie „FP” powinno znaleźć się w polu Typ Dokumentu, które ma charakter opcjonalny. Oznacza to, że oznaczenie stosuje się tylko w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpią faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Kiedy dołączyć paragon

W przypadku faktur wystawianych do paragonów należy pamiętać, żeby do egzemplarza pozostającego u podatnika dołączyć paragon, którym udokumentowano tę sprzedaż. Jeżeli faktura została wystawiona w formie elektronicznej, paragon z danymi identyfikującymi tę fakturę należy pozostawić w dokumentacji. Obowiązkiem dołączania paragonu do faktury nie jest natomiast objęta sytuacja, w której faktura została wystawiona przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a wartość sprzedaży i kwota podatku zostały ujęte w raporcie dobowym. Niezależnie od tego, czy faktura wystawiana do paragonu ma postać wydruku, formę elektroniczną czy też została wystawiona przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w ewidencji powinna zostać oznaczona znacznikiem „FP”. Należy przestrzegać zasad oznaczania faktur wystawionych do paragonów fiskalnych, tym bardziej, że nie zwiększają one wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.

Warto także pamiętać o sytuacji szczególnej przewidzianej w przepisach. Nie należy dokonywać oznaczeń „FP” w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 450 zł, a paragon został uznany za fakturę. Takich paragonów nie dotyczy też, co wydaje się oczywiste, obowiązek dołączania paragonu do faktury.

Ujęcie faktur oznaczonych „FP” w ewidencji

Podsumowując, oznaczenie „FP” ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych faktur wystawianych do paragonów, które nie mają wpływu na wysokość podatku należnego oraz na wartość sprzedaży wykazywanej w ewidencji. Dzieje się tak, ponieważ podatek należny oraz wartość sprzedaży zostaje ujęta w raporcie fiskalnym dobowym lub miesięcznym. Dlatego tez w sumach kontrolnych ewidencji nie powinna zostać uwzględniona wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z faktur oznaczanych „FP”.

Należy również pamiętać, że niezależnie od tego, kiedy sprzedaż ujęto w raporcie fiskalnym, faktura powinna zostać wykazana w ewidencji za miesiąc, w którym ją wystawiono. O dacie ujęcia w ewidencji faktury, do której ma zastosowanie oznaczenie „FP” decyduje więc data jej wystawienia. Dotyczy to także faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. Należy je ujmować w ewidencji za okres w którym zostały wystawione, z zastosowaniem oznaczenia „FP”.

Korekty, korekty….

Może się zdarzyć, że wystąpi konieczność dokonania korekt faktur oznaczonych w ewidencji jako „FP”.

Ponieważ faktury oznaczane w ten sposób nie są uwzględniane w sumach kontrolnych ewidencji, istnieją alternatywne możliwości ujęcia tych korekt w ewidencji . W przypadku korekty zwiększającej podstawę opodatkowania lub podatku należnego (korekta in plus) najprostszym rozwiązaniem jest zaewidencjonowanie korekty na kasie fiskalnej. W takiej sytuacji korektę faktury oznaczonej w ewidencji jako „FP” również należy oznaczyć tym samym znacznikiem. Drugą możliwością jest uwzględnienie kwoty faktury w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej. Także w tym przypadku należy zastosować do korekty oznaczenie „FP”. Trzecia możliwość polega na braku zastosowania oznaczenia „FP” w odniesieniu do korekty, co wiąże się z bezpośrednim uwzględnieniem zwiększonej podstawy opodatkowania lub podatku należnego w ewidencji.

Korekta “in minus”

W przypadku, z którym podatnicy będą mieli zdecydowanie częściej do czynienia, korekta powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku należnego (korekta „in minus”). Także taka korekta może zostać ujęta w księgach na różne sposoby. Można zastosować do korekty „in minus” oznaczenie „FP”, wtedy należy ją uwzględnić w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej. Analogicznie, jak w przypadku korekty „in plus” podatnik może także w przypadku korekty „in minus” zrezygnować z oznaczenia „FP”. Będzie się to wiązało z bezpośrednim zmniejszeniem podstawy opodatkowania lub podatku należnego w ewidencji.

Oznaczenia stosowane w Nowym JPK sprawiają podatnikom wiele trudności. Na naszym blogu pojawił się już artykuł odnoszący się do oznaczeń grup towarowo usługowych GTU. Bardzo istotną zasadą jest konieczność stosowania oznaczeń GTU niezależnie od tego, czy faktura oznaczana jest w ewidencji znacznikiem „FP”. W kolejnych artykułach dotyczących JPK_V7 przedstawimy kolejne tematy, które pozwolą na uniknięcie błędów w przesyłanych przez podatników nowym JPK.

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.