Tuż przed nowym rokiem, Ministerstwo Finansów opublikowało strukturę logiczną dla ewidencji wewnętrznej, prowadzonej przez członków Grupy VAT. Opublikowana struktura logiczna została przygotowana w związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Wspomniane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Od tego momentu obligatoryjne stanie się również składanie ewidencji w formie JPK_GV. Obowiązek przekazania ewidencji będzie należało zrealizować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ewidencja.

Jednakże, do tego momentu wejścia w życie przepisów nakładających obowiązek raportowania ewidencji JPK_GV podmioty, które wybiorą możliwość rozliczania się jako Grupa VAT zobowiązane będą do przedłożenia ewidencji wewnętrznej na wezwanie organu podatkowego, w terminie 7 dni od doręczenia takiego wezwania.

Jeśli chodzi o zakres przekazywanych danych to w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. ewidencja, swoim zakresem powinna obejmować:

• nazwę i NIP nabywcy,
• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
• nazwę towaru lub usługi, miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
• oraz kwotę należności ogółem.

Przy tym należy podkreślić jeszcze raz, że we wskazanym okresie ewidencja nie będzie miała formy ustrukturyzowanej.

Natomiast jak wynika z treści projektu rozporządzenia od 1 lipca 2023 r. poza zmianą sposobu raportowania, zmianie ulegnie zakres przekazywanych informacji.

Zgodnie z treścią projektu ewidencja wewnętrzna poza informacjami identyfikacyjnymi i technicznymi, będzie musiała zawierać dane dotyczące czynności realizowanych wewnątrz grupy tj.:

• numer dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,
• datę wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,
• imię i nazwisko lub nazwę członka grupy Vat, na rzecz którego dokonano czynności,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności,
• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
• nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
• miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
• cenę jednostkową towaru lub usługi,
• należność za dany rodzaj towaru lub usługi,
• należność ogółem za czynność,
• sumę należności ogółem za czynności dokonane w okresie miesięcznym.

Jak potwierdza Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia ewidencji JPK_GV jest zwiększenie możliwości analitycznych organów podatkowych, czyli bieżące monitorowania wypełnienia ustawowych przesłanek pozwalających Grupie VAT, na wspólne rozliczenie podatku od towarów i usług. Wspomniane na wstępie konsultacje w zakresie projektu rozporządzenia i struktury logicznej potrwają do 13 stycznia 2023 r. Uwagi w edytowalnej formie można zgłaszać pod adresem: sekretariat.drp@mf.gov.pl

Poniżej, wstawiamy linki z informacjami na temat projektu opublikowanego w biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji, a także zawiadomieniu o konsultacjach publicznych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT,
2. Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych i schemat JPK_GV (1) v1-0.

Opublikowano: 3 stycznia 2023

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.