W lipcu, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia zmian, ich głównym celem ma być wdrożenie szeregu uproszczeń na gruncie podatku od towarów i usług. Rozliczanie VAT ma stać się łatwiejsze i mniej czasochłonne. Projekt ma ponad to usunąć wiele zbędnych i niepotrzebnych obowiązków podatników. Kolejnym celem projektu ma być zwiększenie pewności prawa poprzez wdrożenie praktyki wynikającej z utrwalonej linii interpretacyjnej bezpośrednio do przepisów ustawy o VAT. Co więcej, przedmiotem projektu będzie zrealizowanie tez wyroku TSUE (C-935/19), w zakresie niezgodności stosowania 20% sankcji w VAT z przepisami unijnymi. Główne obszary, które mają zostać dotknięte planowanymi zmianami to MPP, zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym, rozszerzenie zakresu zwolnień z VAT, uproszczenie stosowania mechanizmu proporcji, uproszczenie fakturowania, konsolidacja oraz ujednolicenie informacji wiążących (WIT, WIA, WIS i WIP).

Wśród najważniejszych rozwiązań przewidzianych projektem można wymienić:

  • Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 EUR;
  • Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego walutowych faktur korygujących;
  • Dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników);
  • Rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dot. WNT przy odliczaniu podatku naliczonego;
  • Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, tj. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy,
  • Umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT celem zapłaty do urzędu skarbowego należnych podatków.

Przypominamy, że w styczniu 2023 roku, planowane jest również wejście w życie przepisów w zakresie Grup VAT.

Opublikowano: 28 lipca 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.