Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wprowadzeniem uproszczeń w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu Slim VAT 3, które mają obowiązywać od 2023 r. [więcej tutaj]. Jednym z obszarów, którego dotyczy pakiet Slim VAT 3 jest wprowadzenie jednolitych zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej.

Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z faktu, że na chwile obecną w ustawie o podatku od towaru i usług nie znajdują się reguły dotyczące przeliczania kursu walut w przypadku faktur korygujących, co przekłada się na wątpliwości interpretacyjne wśród podatników.

Do ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wprowadzony art. 31b ust. 1, który jak wynika z uzasadnienia do projektu, wprowadzi zasadę, że kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej będzie zasadniczo powieleniem kursu przyjmowanego dla pierwotnego rozliczenia. Ministerstwo Finansów podkreśla przy tym, że nowe regulacje będą w pełni zgodne z przepisami unijnymi w tym zakresie.

Zatem jak wprowadzane zasady będą wpływały na przeliczenie kursu walut w przypadku faktur korygujących? Projekt ustawy przewiduje inne zasady w zależności od zakresu dokonywanej korekty.

I tak, jeśli chodzi o faktury korygujące „in minus” kursem jaki należy przyjąć na potrzeby rekalkulacji podstawy opodatkowania jest kurs przyjęty na moment realizacji pierwotnego rozliczenia.

Omawiane zasady stają się nieco bardziej skomplikowane w przypadku faktur korygujących „in plus”. Wynika to z faktu, że zgodnie z projektowanymi przepisami podatnik będzie zobowiązany do dokonania rekalkulacji podstawy opodatkowania w oparciu o kurs przeliczeniowy z dnia poprzedzającego dzień, w którym zaistniała przyczyna powodująca zwiększenie podstawy opodatkowania.

Tym samym w przypadku, gdy przyczyna powodująca dokonanie rekalkulacji podstawy opodatkowania istniała w momencie wystawienia faktury pierwotnej, podatnik zobowiązany będzie do przeliczenia wg. kursu przyjętego dla faktury pierwotnej. W przypadku, gdy przyczyna korekty powstała w późniejszym momencie, podatnik zobowiązany będzie do przeliczenia podstawy opodatkowania wg. kursu poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej tj. wg. kursu bieżącego.

Projekt ustawy przewiduje też wyjątek od powyższych reguł w sytuacji, gdy faktura pierwotna została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego. W tej konkretnej sytuacji, w przypadku korekty faktury „in plus”, do rekalkulacji podstawy opodatkowania należało będzie zawsze zastosować kurs przeliczeniowy przyjęty przez podatnika dla faktury pierwotnej.

Ministerstwo Finansów planuje również ujednolicenie zasad dla zbiorczych faktur korygujących wystawianych w przypadku zastosowania upustów lub obniżki ceny. Od nowego roku w przypadku takich faktur korygujących kursem przeliczeniowym, który należy będzie zastosować, będzie jeden zbiorczy kurs do wszystkich transakcji znajdujących się na fakturze zbiorczej, na ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie tej faktury korygującej.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik otrzyma zbiorczą fakturę korygującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, kursem przeliczeniowym dla kwot wykazanych na takiej fakturze, będzie mógł być kurs średni waluty obcej na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej.

Opisane powyżej zasady nie będą miały zastosowania do korekt dokonywanych przez podatników, stosujących przeliczenie na podstawie przepisów o podatku dochodowym, ponieważ jak wynika z projektu zmian, podatnik stosujący zasady z podatku dochodowego powinien stosować je również w przypadku ustalenia kursu do przeliczenia stosowanego przy korekcie.

Opublikowano: 27 września 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.