Wczoraj, tj. w dniu 15 marca 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy wprowadzający zmiany legislacyjne do ustawy o VAT w zakresie nałożenia obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Poza uzasadnieniem i OSR, publikacja zawiera również raporty z konsultacji, projekty rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy oraz zestawienie uwag z uzgodnień. Zmiany przedstawione w projekcie uwzględniają uwagi wniesione w trakcie uzgodnień, konsultacji i opiniowania. W naszym wpisie „Relacja z konferencji uzgodnieniowejprzedstawiliśmy najważniejsze informacje zaprezentowane podczas Konferencji Uzgodnieniowej zorganizowanej przez MF w dniu 16 lutego 2023 r.

Co znajdziemy w projekcie?

Z pewnością za pozytywne należy uznać utrzymanie zapowiedzianych przez Ministerstwo Finansów zmian, tj.:

 1. Utrzymanie decyzji o przesunięciu terminu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF na dzień 1 lipca 2024 r., a w przypadku podatników zwolnionych podmiotowo i wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo – na dzień 1 stycznia 2025 r.,

 2. Wyłączenie z KSeF faktur B2C,

 3. Liberalizacja kar za niestosowanie KSeF, tj. miarkowanie kar (rezygnacja z dolnej granicy kary) oraz odroczenie ich stosowania do 1 stycznia 2025 r.,

 4. Wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej za nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących KSeF,

 5. Doprecyzowanie rozwiązań umożliwiających wystawianie faktur podczas problemów związanych z dostępnością do KSeF leżących po stronie podatnika, a także w sytuacji niedostępności KSeF związanej z serwisem systemu,

 6. Likwidacja wystawiania faktur z kas rejestrujących oraz paragonów uznanych za faktury – od dnia 1 stycznia 2025 r.,

 7. Rezygnacja z funkcjonalności „propozycja faktury korygującej” oraz wyłączenie z KSeF not korygujących,

 8. Wyłączenie z KSeF podmiotów korzystających z procedur szczególnych OSS i IOSS (z wyjątkiem podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski NIP).

Ponadto w projekcie przewidziano:

 • Doprecyzowanie zasad wystawiania faktur korygujących do faktur wystawionych w KSeF i poza KSeF, w tym w okresie awarii systemu;

 • Dostosowanie przepisów w zakresie korekt „in minus” zapewniających neutralność rozliczeń VAT dla przypadków wystawiania e-Faktur na rzecz podmiotów wyłączonych z KSeF oraz wystawiania faktur poza KSeF;

 • Dostosowanie przepisów w zakresie stosowania kursu waluty obcej w przypadku wystąpienia problemów technicznych z dostarczeniem e-Faktury do KSeF;

 • Zmiany w zakresie wystawiania faktur zaliczkowych polegające na możliwości odstąpienia od obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej dla przypadków otrzymania płatności w tym samym miesiącu, w którym dokonano czynności związanych z tą zapłatą, jeśli termin wystawienia faktury jest określany na ogólnych zasadach;

 • Wprowadzenie nowych funkcjonalności KSeF, w tym m.in. identyfikatora zbiorczego dla co najmniej dwóch faktur wystawionych dla jednego odbiorcy, możliwości weryfikacji faktury wystawionej poza KSeF na podstawie kodu weryfikującego QR, zgłaszania faktur „scamowych” oraz korekty technicznej faktury (błędów semantycznych).

Publikacja zawiera ponadto projekt rozporządzenia dotyczącego przypadków wyłączenia obligatoryjnego KSeF:

Z obowiązku wyłączono usługi udokumentowane fakturami w postaci biletów jednorazowych, wystawionymi przez uprawnione podmioty, tj. usługi przejazdu autostradą płatną oraz usługi przewozu osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Obowiązek e-fakturowania nie będzie dotyczył również usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe, w tym usług objętych stawką podatku w wysokości 0%, pod warunkiem udokumentowania tych usług fakturami wystawianymi za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

W publikowanych materiałach znajdziemy również pakiet regulacji dotyczących wprowadzenia e-obsługi wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji stawkowych (WIS) poprzez rozbudowę i dostosowanie systemów (e-Urząd, PUESC).

Projekt przepisów znaleźć można na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366859/katalog/12933946#12933946

Autor: Karla Pejko, Radca prawny w TAX INSIGHT

  Opublikowano: 16 marca 2023

  Zapisz się na prezentację

  Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
  jak najszybciej.