W dniu 7 lutego 2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność uszczelnienia podatku VAT. Przyjęty przez Rząd projekt ustawy implementuje dyrektywę 2020/284 zmieniającą dyrektywę o VAT, w odniesieniu do wprowadzenia wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Celem zmian jest wzmocnienie współpracy między administracjami podatkowymi Państw Członkowskich i dostawcami usług płatniczych, w celu zwalczania oszustw związanych z VAT w branży e-commerce. Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji odbiorców płatności i raportowania tych danych cyklicznie organom podatkowym. Dane te będą zawierały szczegółowe informacje o płatnościach transgranicznych, a dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do przechowywania ewidencji przez trzy lata.

W ramach projektowanych zmian, dostawcy usług płatniczych posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE, zostaną zobligowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji odbiorców płatności i wybranych płatności (tzw. płatności transgranicznych) oraz raportowania tych danych w cyklach kwartalnych, właściwym organom podatkowym Państw Członkowskich (tzw. Państwu Członkowskiemu pochodzenia i przyjmującym Państwom Członkowskim, jeżeli usługi płatnicze świadczone są również w tych innych Państwach Członkowskich). Obowiązkowym raportowaniem objęte zostaną dane, które będą spełniać następujące warunki:

  • płatność będzie miała charakter płatności transgranicznej, tj. płatność będzie następować od płatnika zlokalizowanego w jednym z Państw Członkowskich (będącego co do zasady nabywcą towarów lub usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym kraju (będącego zasadniczo sprzedawcą towarów lub usług) – zarówno w innym Państwie Członkowskim, jak i w kraju trzecim / spoza UE,
  • dostawca usług płatniczych świadczy usługi płatnicze odpowiadające w ciągu kwartału kalendarzowego ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności.

W rejestrze muszą zostać zawarte określone informacje, które pozwolą zidentyfikować odbiorcę płatności, w tym jego lokalizację i numer VAT lub inny krajowy numer identyfikacji podatkowej, jeśli jest dostępny. Ponadto, należy zamieścić szczegółowe informacje na temat transgranicznych płatności oraz zwrotów płatności, które zostały zidentyfikowane jako odnoszące się do transgranicznych płatności. Dostawcy usług płatniczych są zobowiązani do przechowywania powyższych danych przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano płatności.

Państwa Członkowskie pozyskują dane od poszczególnych dostawców usług płatniczych na poziomie krajowym, a następnie przekazują je do stworzonego na ten cel centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (Central Electronic System of Payment Information / CESOP), który będzie funkcjonował na poziomie Unii Europejskiej. CESOP i dodatkowe analizy oparte na zebranych danych stanowić będą dodatkowe narzędzie dla Państw Członkowskich do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT w sektorze e-commerce.

Autor: Damian Nalazek, prawnik w TAX INSIGHT

Opublikowano: 28 lutego 2023

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.